Enig idee hoeveel gemeenten gezamenlijk hebben besteed aan ICT vorig jaar? Dat is 1,3 miljard! Dat de GIBIT Toolbox een waardevol instrument is bij de gemeentelijke inkoop zien we terug in het gebruik. 

Het GIBIT team krijgt steeds meer vragen over de inhoud van de GIBIT Toolbox én verzoeken om meer gebruik te maken van de aanwezige kennis in de werkgroepen. Verschillende werk- en expertgroepen hebben afgelopen kwartaal flink wat werk verzet om de GIBIT Toolbox door te ontwikkelen. Een mooie aanleiding om deze nieuwsbrief te (her)introduceren. Geregeld vertellen wij u in de nieuwsbrief wat we gedaan hebben, wat we nu doen en wat we gaan doen om de GIBIT nog beter op de gemeentelijke behoeften aan te laten sluiten.

Het GIBIT-netwerk biedt volop mogelijkheden voor nieuwe invalshoeken, het up-to-date houden van kennis en het versterken van de gemeentelijke inkoopkracht. Doet u ook mee?

Goed om te weten: De GIBIT nieuwsbrief wordt verstuurd aan de aangesloten forumleden. Sommige artikelen hieronder zijn alleen voor forumleden zichtbaar. Meld u aan als u de gehele nieuwsbrief wilt lezen of deze voortaan automatisch wilt ontvangen. De hele nieuwsbrief leest u hier

 • Gemeentelijke practices: Hulpmiddelen van Súdwest-Fryslân maken het u makkelijk
  Overeenkomsten onder de GIBIT kennen een verscheidenheid aan bijlagen. Vaak is de inhoud van deze bijlagen tijdens of voor de aanbesteding nog niet bekend. Om houvast te bieden aan de structuur en inhoud van deze documenten, heeft de gemeente Súdwest-Fryslân een aantal hulpmiddelen opgesteld. Deze documenten bevatten veelvoorkomende inhoudsopgaves. Een DAP/DFA/SLA/etc. beoordelen in de gunningscriteria, of eisen stellen aan de inhoud van de documenten? De hulpmiddelen van Súdwest-Fryslân maken het u makkelijker!

  ·         OPT-IN formulier behorend bij GIBIT 2020.docx
  ·         Voorbeeld Auditplan.docx
  ·         Voorbeeld DAP.docx
  ·         Voorbeeld DFA.docx
  ·         Voorbeeld Exitplan.docx
  ·         Voorbeeld Implemetatieplan.docx
  ·         Voorbeeld SLA.docx
   

 • Memo indexeren conform GIBIT
  Weet u nog wat het antwoord was op de volgende berekening? 
  Indexatie percentage = Q2 2021 x 100  / Q2 2020 
  In de samenwerking tussen gemeenten en leveranciers is indexatie geregeld een discussiepunt waar veel onduidelijkheden over zijn. Vandaar dat we vanuit de VNG een memo met duidelijke richtlijnen hebben opgesteld. Bijvoorbeeld hoe de GIBIT artikelen geïnterpreteerd moeten worden en hoe de bijbehorende indexatie berekend wordt. Zo verwijzen we door naar de website van het CBS voor de laatste indexcijfer-updates. Verder geven we nu al een advies voor het jaar 2023. De moeite waard dus om het document terug te lezen. 
   

 • GIBIT in beeld
  Er is een kaart die laat zien hoeveel overeenkomsten uit de overeenkomstengenerator gegenereerd zijn in de afgelopen 12 maanden. Per gemeente is zichtbaar of zij 0, tussen de 1 en 5, tussen de 5 en 15 of meer dan 15 overeenkomsten hebben gegenereerd in het vierde kwartaal van 2021.

  Bekijk de kaart op Waarstaatjegemeente.nl voor een actueel overzicht van het gebruik van de Toolbox GIBIT overeenkomstengenerator. Op Waarstaatjegemeente.nl staat de exacte hoeveelheid per gemeente. Hierover wordt elke maand gerapporteerd in de Monitor Digitale Dienstverlening. 
   
 • Doorgifte derde landen, Adequaatheidsbesluiten, Bindende Bedrijfsvoorschriften en passende waarborgen
  De VNG merkt dat binnen gemeentelijke organisaties kennis mist hoe te handelen als een derde partij (verwerker, subverwerker, of andere verwerkingsverantwoor-delijke) persoonsgegevens buiten de EER verwerkt/laat verwerken. Daarom een memo met toelichting aan de hand van drie praktijksituaties. Meer informatie op de website van de IBD.
   

 • Gemeenteprofielen in de overeenkomstengenerator
  Veel gemeentes maken bij het opstellen van aanbestedingsdocumentatie gebruik van standaardafspraken; daar zijn wij blij mee. In de meeste gevallen is het te doorlopen set van afspraken afhankelijk van de producten en/of diensten die met een aanbestedingsprocedure worden ingekocht. Met de overeenkomstengenerator is al een groot deel van de hoofdovereenkomst gestandaardiseerd. Door enkele vragen vooraf in te vullen, kunt u nu sneller de vragenlijst invullen. Om dit te faciliteren hebben we de functionaliteit voor (gemeente)profielen ontwikkeld en ter beschikking gesteld. Hieronder leggen we uit wat dit inhoudt en hoe te gebruiken. Bent u beheerder van een samenwerkingsverband van gemeenten? Dan komen wij graag met u in contact. Stuur een e-mail naar GIBIT@vng.nl en wij nemen contact met u op. 
   

 • Verbeteringen overeenkomstengenerator
  Vanuit verschillende kanalen ontvangt Team GIBIT feedback op de overeenkomstengenerator. In de nieuwsbrief vindt u daarom regelmatig een opsomming van de doorgevoerde wijzigingen. 
   

 • Producten in ontwikkeling: Masterlist PvE
  In het kader ven het aanbieden van best practices, bundelen we op dit moment de veelvoorkomende eisen bij IT aanbestedingen. In deze conceptversie zijn de eisen voor de digitale toegankelijkheid opgenomen en wordt de checklist kwaliteitsnormen toegevoegd en ge-update. Graag ontvangen we ook uw meest voorkomende eisen zodat wij de inhoud van de Toolbox kunnen aanvullen. Stuur een e-mail naar: GIBIT@vng.nl. Heeft u feedback op de vorm of inhoud, reageer dan op het forum.
   

 • Werkplan GIBIT voor 2022
  Bij de start van het nieuwe jaar nemen we ook de tijd om na te denken over de toekomst van de GIBIT, vandaar een werkplan 2022. De GIBIT is voor en door gemeenten; gemeentelijke participatie is erg belangrijk voor de doorontwikkeling. Wij nodigen u uit om met ons mee te denken. Welke onderwerpen komen het vaakst terug in uw nota’s van inlichtingen? Of heeft u feedback over de GIBIT voorwaarden? Reageer dan via het forum. Dit jaar werken we aan: 

  · Ontwikkeling ‘Gemeenschappelijke inkoop bij IT Toolbox’
  · Harmonisatie GIBIT naar ARBIT
  · Verplichtstelling GIBIT in 2023
  · Inrichting governance GIBIT
   

 • Factsheet contactmomenten Europese aanbesteding
  Naast Nota's van Inlichtingen zijn er ook andere momenten tijdens een Europese aanbesteding waarbij contact met leveranciers noodzakelijk is. In de eerste versie van de factsheet willen we deze contactmomenten beschrijven en presenteren aan gemeenten. Een eerste aanzet is al gedaan, helpt u mee deze verder uit te werken?
   

 • Webinars: 
  22 maart van 15:00 – 16:00 uur: Gebruikersgroepoverleg
  23 maart van 11:00 – 11:15 uur: Tweewekelijks Toolboxoverleg 
  24 maart van 10:00 - 11:00 uur: GIBIT voor juristen
  29 maart van 10:00 - 11:30 uur: GIBIT Toolbox voor starters