De gegevensuitvraag voor de monitor Dakloosheid, die gepland stond voor februari, wordt uitgesteld. De verwachting is dat de volgende uitvraag op zijn vroegst in het najaar zal plaatsvinden.

Op basis van de resultaten van de eerste uitvraag en recente inzichten in de juridische grondslagen voor gegevensuitwisseling is ervoor gekozen om de planning voor toekomstige aanleverperioden aan te passen.

Onvoldoende juridische grondslag

In de eerste aanleverperiode van de monitor Dakloosheid in september 2022 konden centrumgemeenten hun data op persoonsniveau (inclusief BSN) aanleveren bij het CBS. Al snel werd duidelijk dat een aanzienlijk deel van de centrumgemeenten deze gegevens niet of beperkt in huis hebben. Om een zo compleet mogelijk beeld van de dakloze populatie te krijgen is het wenselijk dat de uitvraag wordt uitgebreid naar de maatschappelijke opvang organisaties en GGD’s.

Volgens het oorspronkelijk plan zouden de centrumgemeenten deze gegevens zelf bij de maatschappelijk opvang organisaties en GGD’s opvragen en doorleveren aan het CBS. In december is definitief gebleken dat er onvoldoende juridische grondslag is voor de uitwisseling van persoonsgegevens tussen maatschappelijke opvang organisaties en het CBS via de centrumgemeenten. Dit advies is zowel door de Informatie Beveiligings Dienst (IBD) als juristen van het CBS onderschreven. De ambitie is om de aanleverstructuur van de monitor Dakloosheid aan te passen, zodat de opvangorganisaties – naast gemeenten – ook hun gegevens direct aan het CBS kunnen gaan leveren. Om een gezamenlijk gedragen aanleverstructuur en monitor te ontwikkelen en alle betrokken partijen goed voor te bereiden, is besloten om de komende aanlevering onder de centrumgemeenten uit te stellen.

Van halfjaarlijks naar jaarlijks

Het verzamelen van gegevens en het op orde brengen van de administratie vergt tijd en inspanning van gemeenten en maatschappelijke opvang organisaties. Om de administratieve lasten voor de betrokken partijen zo laag mogelijk te houden, is besloten om de frequentie van de uitvraag van de monitor Dakloosheid te verlagen naar één keer per jaar in plaats van halfjaarlijks.

Het vervolg

Komende periode zal in het teken staan van verdiepende gesprekken met branchevereniging Valente (en hun lidorganisaties) om het draagvlak en de mogelijkheden voor de nieuwe aanleverstructuur te onderzoeken. Ook zullen verschillende andere partijen en gemeenten worden geraadpleegd om definities aan te scherpen en waar mogelijk al verdere aansluiting te vinden op de ETHOS light definities. Centrumgemeenten kunnen deze periode bovendien benutten om systemen verder in te richten en zich voor te bereiden op de volgende uitvraag. De VNG en het CBS kunnen hierbij waar mogelijk in ondersteunen. Wij hopen in het najaar van 2023 te kunnen starten met de eerste leveringen van zowel centrumgemeenten als maatschappelijke opvangorganisaties. Zodra er meer bekend is over de nieuwe aanleverstructuur en –periode, zal dat breed gecommuniceerd worden.

Monitor Dakloosheid

VNG en ministerie van VWS hebben samen met gemeenten de Monitor Dakloosheid ontwikkeld. Het doel van de Monitor Dakloosheid is om dakloosheid structureel te kunnen monitoren en om hierover op zowel regionaal niveau als op landelijk niveau inzichten te publiceren. CBS voert de monitor uit. Het proces van de monitor zal grotendeels aansluiten op de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein (GMSD). De data zal openbaar gepubliceerd worden in de GMSD op Waarstaatjegemeente.nl en op CBS Statline.

Vragen?

Heeft u naar aanleiding van dit bericht vragen, stuur dan een e-mail naar joke.dekker@vng.nl.