De Gemeentelijke Inkoop bij IT Toolbox (GIBIT) is vernieuwd. De GIBIT wordt door gemeenten gebruikt bij het inkopen van ICT-diensten en –producten. De VNG roept gemeenten op de GIBIT te gebruiken om de inkoopvoorwaarden proportioneel toe te passen bij ICT-aanbestedingen.

GIBIT 2023

Vanwege nieuwe maatschappelijke en technische ontwikkelingen is het nodig om de GIBIT te vernieuwen. Dit gaat onder andere om maatschappelijk sanctiebeleid, algoritmische toepassing, digitale grondrechten en ethiek en technisch om met name Hosting, VerSaasing, en Cloud.

De GIBIT 2023 bestaat uit:

 • De geactualiseerde inkoopvoorwaarden GIBIT 2023 (gewijzigd)
 • De toelichting per artikel (gewijzigd)
 • De Overeenkomstengenerator (gewijzigd)
 • De Gemeentelijke ICT-kwaliteitsnormen (worden regelmatig geactualiseerd)
 • Het Rekenblad schade aansprakelijkheid 1.2 (ongewijzigd)
 • Het Stappenplan aansprakelijkstelling leverancier (ongewijzigd)
 • De Modelbrief afwijzing bovencontractuele prijsaanpassing of prijsindexering (nieuw)
 • Voor de overige instrumenten zie de projectpagina van GIBIT

De VNG zet in op beter gebruik van de GIBIT door gemeenten. En dan met name de Overeenkomstengenerator, waardoor bij een nieuwe aanbesteding de inkoopvoorwaarden proportioneel worden toegepast.

Belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de GIBIT 2020

In de inkoopvoorwaarden van de GIBIT 2023 zijn ten opzichte van de vorige versie, de GIBIT 2020, de nodige wijzigingen doorgevoerd. De belangrijkste zijn:

 1. Meer begrippen en regelingen, onder andere uit de ARBIT, transport, alsmede AI, vervanging personeel en wederzijdse verplichtingen bij een exit (exitplan).
 2. Een uitbreiding op Dienstverlening op Afstand: een forse uitbreiding op hosting en clouddiensten, de eisen aan dienstverlening zijn aangescherpt.
 3. Eerdere onduidelijkheden zijn verhelderd, denk aan: aansluiting op regelend recht, het begrip garantie, (niet) overdraagbaarheid van licenties, (verruimen) geheimhoudingsplicht gemeenten, communicatie bij audits en controles en bepalingen en afstemming derden partijen gebundeld in nieuw artikel.
 4. Leveranciers moeten risico’s beter bewaken en continuïteit borgen door middel van risicoanalyse en verscherpen zorgplicht leveranciers.
 5. De escalatieladder is uitgebreid, door een verbeterplan op te stellen en daarna (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst.
 6. De afspraken over betalingen zijn scherper gemaakt door onder andere het toevoegen van een regeling bij onvoorzienbare hoge kosten in geval van dermate ingrijpende situaties dat continuïteit van dienstverlening en/of bedrijfsvoering aantoonbaar in het geding komt.
 7. Aansprakelijkheid en overmacht zijn gewijzigd: de schadevergoedingsplicht is verminderd en in de GIBIT 2023 is een regeling toegevoegd dat de gemeente aanspraak kan maken op een schadevergoeding ten hoogte van een onverwacht voordeel bij de leverancier bij het niet kunnen voldoen van de overeenkomst.
 8. Ethiek en grondrechten worden beter geborgd, denk aan sanctiewetgeving en of MVOI, welke laatste in de toelichting op de voorwaarden is opgenomen. 

Webinars

De VNG organiseert webinars over het gebruik van de GIBIT. Wij hebben verschillende webinars gepland: ‘Starten met GIBIT’, 'Wijzigingen GIBIT 2023' en 'GIBIT proportioneel toepassen'. Hier kunnen onder andere inkopers, juristen, leveranciersmanagers, IT managers, inkopende vakafdelingen, contractmanagers van gemeenten en samenwerkingsverbanden, zich voor inschrijven. Ook organiseren wij een webinar 'Wijzigingen GIBIT 2023 voor leveranciers en adviesbureaus'.