Ieder mens heeft recht op een veilige en betaalbare plek om te wonen. Het Nationaal Actieplan Dakloosheid 'Eerst een Thuis' moet ervoor zorgen dat in 2030 dakloosheid in ons land is beëindigd.

Staatssecretaris Maarten van Ooijen (VWS) en ministers Schouten (Armoedebeleid) en De Jonge (Volkshuisvesting) stuurden de Tweede Kamer op 1 december het actieplan. Voor het plan wordt € 65 miljoen uitgetrokken, dit bedrag komt bovenop de reguliere € 385 miljoen die gemeenten ontvangen voor de maatschappelijke opvang.

Rigoureuze keuzes maken

Uit onderzoek is gebleken dat het terugdringen van dakloosheid het meest succesvol is wanneer rigoureuze keuzes worden gemaakt in het denken over dakloosheid. Daarom zijn voor dit plan 6 leidende principes geformuleerd op basis van het gedachtegoed van de wetenschappelijk onderbouwde methode Housing First en adviezen zoals die van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) en de commissie-Dannenberg. De leidende principes zijn nodig als kompas om de komende jaren het beleid aan te toetsen.

Inhoudelijke actielijnen opgesteld

Op basis van de leidende principes en de input van de vele partners en betrokkenen zijn 6 inhoudelijke actielijnen opgesteld:

  1. Versterken bestaanszekerheid: niemand onder het bestaansminimum.
  2. Preventie: dakloosheid wordt te allen tijde voorkomen.
  3. Wonen Eerst: iedereen een stabiele woonplek met ondersteuning op maat.
  4. Versterken van de uitvoeringspraktijk: regie op alle leefgebieden, snelheid en de menselijke maat centraal.
  5. Beleid wordt gemaakt, uitgevoerd en getoetst met mensen met ervaringskennis.
  6. Aandacht voor jongeren, LHBTIQ+ en dakloze EU-burgers.

Brede en intensieve samenwerking nodig

De afgelopen maanden is samen met alle partijen uit het veld en mensen met ervaringskennis hard gewerkt aan de ontwikkeling van het actieplan. Dit heeft geresulteerd in een integrale aanpak en vraagt om een intensieve samenwerking tussen rijk, VNG, gemeenten, woningcorporaties, zorgaanbieders, cliëntenorganisaties, wetenschappers, ervaringsdeskundigen, belangenorganisaties, burgers en andere relevante lokale en landelijke (publieke en private) partijen.

Om de ambities te behalen en dakloosheid structureel terug te dringen zijn al deze partijen hard nodig. De VNG heeft bij de ondertekening er ook op gewezen dat voldoende structurele financiering voor gemeenten een voorwaarde is om deze aanpak te laten slagen.

Zie ook: VNG-aandachtspunten voor Tweede Kamerdebat MO en BW