Het ministerie van BZK heeft, vooruitlopend op de Voorjaarsnota, alvast meer informatie gegeven over verhoging van de middelen aan gemeenten voor de aanpak van energiearmoede in 2022. Het gaat om een additionele € 150 miljoen voor energiebesparende maatregelen en € 68,5 miljoen voor de lokale isolatieaanpak.

Energiebesparende maatregelen

In de Kamerbrief van 11 maart 2022 heeft het kabinet maatregelen aangekondigd om huishoudens verder tegemoet te komen vanwege de sterk gestegen energieprijzen en de dalende koopkracht. Een van de maatregelen betreft de extra inzet van € 150 miljoen voor energiebesparende maatregelen in huur- en koopwoningen, met name voor huishoudens met energiearmoede. Hiervoor worden middelen die in het Coalitieakkoord zijn gereserveerd voor het Nationaal Isolatieprogramma naar voren gehaald. Dit zijn additionele middelen ten opzichte van de middelen die gemeenten begin dit jaar al hebben ontvangen ter bestrijding van energiearmoede. 

Lokale isolatieaanpak

In het Nationaal Isolatieprogramma is in november 2021 € 68,5 miljoen beschikbaar gesteld voor de lokale isolatieaanpak in 2022. Ook deze middelen wil het kabinet aan elke gemeente beschikbaar stellen.

Criteria voor verdeling 

Deze € 68,5 miljoen wordt samengevoegd met de € 150 miljoen voor energiearmoede. Om zowel huishoudens in energiearmoede te ondersteunen, als de opstap naar een meer structurele aanpak van isolatie te maken, worden de middelen verdeeld op basis van verschillende criteria. De € 150 miljoen wordt opnieuw verdeeld op basis van het aantal huishoudens in energiearmoede conform het onderzoek van TNO. De € 68,5 miljoen voor de lokale isolatieaanpak wordt verdeeld op basis van het bouwjaar van woningen.

De verdeling van de middelen per gemeente wordt opgenomen in de voorjaarsnota die het kabinet voor 1 juni aan de Tweede Kamer stuurt. Over de voorwaarden voor de toekenning worden gemeenten begin juni geïnformeerd. De middelen worden voor de zomer aan gemeenten uitgekeerd.

Meer informatie