Nederland heeft te maken met grote opgaven op het gebied van klimaatverandering, bodem en natuur. Al deze opgaven zijn met elkaar verbonden, maar de impact en uitvoering zal per regio verschillen. De VNG pleit ervoor dat overheden bij de uitvoering naast elkaar staan en de regio’s ondersteunen en faciliteren.

Kamerbrieven landelijk gebied, stikstof en water en bodem

In de brieven van het kabinet van afgelopen vrijdag over het NPLG (Nationaal Programma Landelijk Gebied), stikstof en 'water en bodem sturend' ziet de VNG dat het rijk meer verbinding legt tussen de 3 thema’s en wil werken vanuit gebiedsprocessen. De VNG vraagt daarbij aandacht voor de impact op inwoners, economie, natuur en leefbaarheid. 

We benadrukken het belang om te werken aan een duurzaam toekomstperspectief. Daarbij is nodig dat:

  • gemeenten beschikken over de nodige kennis, expertise en mensen 
  • alle partijen een samenhangend en compleet verhaal vertellen, zodat inwoners weten waar ze aan toe zijn
  • in de uitvoering de regio centraal staat, omdat ieder gebied verschillend is

Ruimte is beperkt

De ruimte in Nederland staat onder druk vanwege de optelsom van de vele opgaven: water en bodem sturend (meer belang voor water en bodem bij de ruimtelijke inrichting), aanpak van stikstof, woningbouwopgave,  energietransitie en transitie in de landbouw enzovoort. Dat vraagt om keuzes over het gebruik van onze ruimte in het hele land, want ingrepen op het landelijk gebied hebben ook impact op stedelijk gebied en vice versa, zoals het verhogen van het grondwaterpeil. 

Ruimtelijke keuzes moeten daarom op alle niveaus worden gemaakt: het vraagt om scherpe nationale besluiten, maar ook om keuzes bij regionale en lokale inpassing. Daarom pleit de VNG voor een gezamenlijke uitvoeringsstrategie, waarbij gemeenten hun kennis van de regio inbrengen op landelijke en provinciale tafels. 

We werken momenteel aan een uitgebreide ledenbrief waarin wij u nader informeren. 

Meer informatie