Het onderwerp levensbeschouwelijke uitingen bij handhavers is actueel. De VNG vindt dat wet- en regelgeving op dit punt leidend moet zijn en wil het maatschappelijke debat hierover blijven voeren. Dit was ook onderwerp van gesprek met de minister van JenV.

Verantwoordelijkheid voor kledingvereisten medewerkers

De VNG is houder van het modeluniform boa openbare ruimte. Dit uniform is in 2023 geëvalueerd en het geactualiseerde modeluniform ligt op dit moment ter besluitvorming voor. Levensbeschouwelijke uitingen maken geen onderdeel uit van het modeluniform. 

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het vaststellen van kledingvereisten van medewerkers. Op grond van uitspraken van het EU-Hof van Justitie mag een werkgever alleen onder strikte voorwaarden geloofsuitingen verbieden onder het neutraliteitsbeginsel. Op dit moment is het aan individuele gemeenten om te bepalen hoe zij omgaan met levensbeschouwelijke uitingen in relatie tot het uniform. De VNG vindt dat op dit punt wet- en regelgeving leidend moet zijn.

Constructief gesprek voortzetten

Tegelijkertijd constateren we dat een beeld van een verdeelde overheid op dit punt de discussie over dit onderwerp bemoeilijkt. We blijven ons daarom inzetten om gezamenlijk tot een oplossing te komen en pleiten voor het voortzetten van het constructieve gesprek hierover. De complexiteit van het onderwerp vraagt hierom. Een zorgvuldig vormgegeven proces, waarbij rekening wordt gehouden met alle belangen, kan tot een breed gedragen oplossing leiden.