Gemeenten hebben de taakstelling voor asielopvang en huisvesting van vergunninghouders behaald. Dit is gezien de krapte op de woningmarkt een fantastisch resultaat. In 2022 wordt er wederom veel gevraagd van gemeenten. De opvangcapaciteit moet dit jaar en in 2023 groeien naar 42.000.

In bijgaande ledenbrief zetten we uiteen wat gemeenten de komende periode kunnen verwachten. 

Opvang van asielzoekers

De totale verwachte capaciteitsbehoefte aan opvangplekken bedraagt vanaf 1 januari 2022 tot en met 1 juli 2023 42.000 opvangplekken. We roepen gemeenten op om samen met het COA en de Provinciale Regie Tafels (PRT’s) de schouders eronder te zetten om de extra benodigde plaatsen voor vluchtelingen te realiseren. Daarbij is het van belang dat alle gemeenten bijdragen en dat de afspraken uit de Flexibiliseringsagenda worden uitgevoerd.

Bestuurlijke aanwijzing

In het regeerakkoord staat dat de regering het instrument ‘aanwijzing’ vaker wil inzetten. De VNG verzet zich daartegen. Voor het investeren in goede bestuurlijke verhoudingen onderschrijft de VNG de noodzaak om gezamenlijk aan een bestendige oplossing voor de asielopgave te werken, conform de afspraken in de Uitvoeringsagenda Flexibilisering Asielketen. De VNG gaat ervan uit dat het werken met een 'aanwijzing' eenmalig was.

Huisvesting vergunninghouders

Op verschillende plekken in het land wordt gewerkt aan de uitwerking van regionale tussenvoorzieningen. Gemeenten geven aan dat o.a. de samenloop met aanpalende wetgeving op het terrein van zorg, inburgering en participatie voor knelpunten zorgt in de regionale uitvoering. De VNG zet zich in voor een gezamenlijke aanpak van deze uitvoeringsvraagstukken.

Landelijke Vreemdelingen Voorziening (LVV)

Het regeerakkoord beoogt de landelijke vreemdelingenvoorziening (LVV) uit te breiden naar een landelijk dekkend netwerk, waarbij de opvang altijd gericht is op terugkeer. Dit, in tegenstelling tot de huidige pilots met de LVV. Zelfstandige gemeentelijke opvang zou in dat geval niet meer nodig zijn en wordt door het rijk niet meer gefinancierd. Dit is voor gemeenten niet acceptabel. 

Meer informatie