Het kabinet heeft de Jaarrapportage Arbeidsmigranten naar de Tweede Kamer gestuurd. De rapportage kent 2 doelen. Breed inzicht geven in de ontwikkelingen rond arbeidsmigratie en inzicht geven in de voortgang van de door het kabinet overgenomen aanbevelingen van het advies van het Aanjaagteam Arbeidsmigranten.

Er gebeurt veel, maar de arbeidsmigrant merkt daar concreet nog weinig van 

We zien dat er veel voorbereidingen getroffen worden om de adviezen van het Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten onder leiding van Emile Roemer te implementeren. Er zijn eerste verbeteringen in de registratie, de Wet Goed Verhuurderschap en een verplicht certificeringsstelsel voor uitzendbureaus is in behandeling. Daarnaast hebben gemeenten een rol om initiatieven voor de huisvesting van arbeidsmigranten (ruimtelijk) te faciliteren. De ontwikkelingen zijn positief, maar kennen vaak een lange doorlooptijd. De verwachting is dat pas in de loop van 2023 de eerste ontwikkelingen effect gaan hebben op de positie van de individuele arbeidsmigrant. 

Gelijkwaardige en volwaardige deelnemers 

De kern van het advies van het Aanjaagteam luidt als volgt: 'Arbeidsmigranten moeten behandeld worden als gelijkwaardige en volwaardige deelnemers van onze samenleving. De overheid moet haar regelgeving daar beter op richten en een actievere rol nemen in de bescherming van arbeidsmigranten, op het gebied van werk, huisvesting en zorg en het verbeteren van het zicht op de arbeidsmigranten in Nederland.' Dit advies is concreet uitgewerkt in een 50-tal maatregelen. De aanbevelingen van het Aanjaagteam bevinden zich in verschillende fasen. Een aantal van deze aanbevelingen worden kort toegelicht in het volledige artikel over de jaarrapportage.

Vragen? 

Mail dan met het ondersteuningsteam arbeidsmigranten van de VNG via arbeidsmigranten@vng.nl.