Als een gebouw afwijkt van de bouwregels, heeft de gemeente een beginselplicht tot handhaven. In bepaalde situaties kan de gemeente afzien van handhaving en beslissen dat het gebouw in gebruik mag worden genomen. Over een zogeheten ingebruiknamebesluit is een internetconsultatie gepubliceerd.

Doe mee met de internetconsulatie Ingebruiknamebesluit Besluit bouwwerken leefomgeving (www.overheid.nl).

Ingebruiknamebesluit

In die gevallen waar er sprake is van kleine, niet herstelbare afwijkingen aan het bouwwerk waarbij handhaving onevenredig is, kan de gemeente beslissen dat het bouwwerk toch in gebruik mag worden genomen. De mogelijkheid om een ingebruikname (zonder een gereedmelding) bij wet te regelen, is een zogeheten ingebruiknamebesluit. 

Inbreng gemeenten via internetconsultatie

Om een ingebruiknamebesluit mogelijk te maken is een aanpassing van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) nodig. Via de internetconsultatie kunt u aangeven of het ingebruiknamebesluit uitvoerbaar is voor gemeenten. De VNG roept gemeenten en andere uitvoeringsorganisaties op om deel te nemen aan de consultatie.

Eerdere input klankbordgroep

Eerder heeft de VNG de mogelijkheid van een ingebruiknamebesluit al met meerdere gemeenten besproken. Zo heeft de VNG samen met de klankbordgroep Wkb diverse mogelijkheden doorgenomen. Er is vervolgens input en feedback aangeleverd aan het ministerie. 

Handreiking VNG

Om gemeenten handelingsperspectief te bieden voor dergelijke uitvoeringsdilemma’s zoals het wel/niet toestaan van ingebruikname, heeft de VNG de handreiking Toezicht en Handhaving Wkb uitgebracht. Met de mogelijkheid van een ingebruiknamebesluit wordt aan gemeenten een structurele oplossing geboden voor die situaties waarin een bouwwerk nooit gereedgemeld kan worden zonder een verklaring van de kwaliteitsborger.