De normbedragen voor onderwijshuisvesting zijn geïndexeerd. De systematiek van de prijsbijstelling van de normbedragen onderwijshuisvesting is vastgelegd in bijlage IV deel B van de modelverordening voorzieningen huisvesting onderwijs.

De normbedragen 2023 zijn bepalend voor de investeringen die worden opgenomen in het programma 2023, respectievelijk uit voorgaande programma’s die in uitvoering worden genomen in het jaar 2023, voor zover de vergoeding niet wordt gebaseerd op de feitelijke kosten.

De VNG rekent deze cijfers jaarlijks voor u uit bij wijze van collectieve dienstverlening.

Normvergoedingen

Op basis van de in de modelverordening en de beleidsregel ‘Bekostiging lokalen bewegingsonderwijs primair en (voortgezet) speciaal onderwijs' vastgelegde systematiek zijn de normvergoedingen als volgt aangepast:

  • Bouwkosten: plus 5,49%
  • Eerste inrichting: plus 14,62%
  • Materiële instandhouding lokalen bewegingsonderwijs: plus 11,70%

Voor de berekening van de indexering verwijzen wij u naar het tweede Excel-bestand onderaan dit bericht. De (aanpassingen van de) normbedragen zijn onderdeel van de modelverordening van de VNG. Gemeenten kunnen desgewenst zelf ook voor andere normvergoedingen en een andere prijsbijstellingssystematiek kiezen.

Herziene normbedragen gymlokalen

In de modelbeleidsregel is opgenomen dat de klokuurvergoeding voor het gebruik van de lokalen bewegingsonderwijs wordt aangepast op basis van het jaarlijks door de minister van OCW in het bekostigingsstelsel opgenomen prijsindexcijfer. De stijging bedraagt 11,70% en de normbedragen voor 2023 vindt u in onderstaand Excel-bestand.

Meer informatie

Bekijk de normbedragen en de berekening van de indexering:

De geconsolideerde teksten van de VNG-modellen (met de bijbehorende toelichtingen) zijn te raadplegen via de Kennisbank Decentrale Regelgeving (www.kder.nl).

Met dank aan Frans Rutjes voor zijn bijdrage aan de berekening.