Erken binnensteden en kernen als belangrijke werklocaties die onder zware druk staan en waarvoor een gecoördineerde ruimtelijk-economische aanpak nodig is. Dat is een van de aandachtspunten die de VNG de Tweede Kamer meegeeft in aanloop naar een debat over ondernemen en bedrijfsfinanciering (op 19 april).

Impulsaanpak winkelgebieden is ontoereikend en ingewikkeld

Gemeenten zijn op zich positief over het openstellen van de Impulsaanpak winkelgebieden maar de regeling is ontoereikend om een verschraling van het voorzieningenniveau in dorpen en steden te stoppen. De Impulaanpak is bovendien ingewikkeld waardoor veel gemeenten afzien van het indienen van een aanvraag. Daarom pleiten we  voor het vereenvoudigen van de regeling in de volgende tranches en/of ondersteuning van gemeenten bij het ontwikkelen en indienen van een aanvraag.

Gecoördineerde ruimtelijk-economische aanpak nodig

Het is essentieel dat binnensteden en kernen erkend worden als belangrijke werklocaties van economisch belang die momenteel onder zware druk staan en waarvoor een gecoördineerde ruimtelijk-economische aanpak nodig is, samen met andere departementen en medeoverheden. We vragen aandacht voor het ontbreken van deze aanpak en gaan hierover graag zo snel mogelijk met minister Adriaansens (EZK) in gesprek.

Wensen gemeenten om dienstverlening aan ondernemers te verbeteren

Een 2e aandachtspunt voor het Kamerdebat  betreft de wensen van gemeenten aan het rijk om de dienstverlening aan ondernemers te verbeteren. In de 'Staat van het mkb' pleit het Comité voor Ondernemerschap voor meer 'Structuur, Samenhang en Samenwerking': dit ondersteunen we van harte. Daarom pleiten we voor pilots waarin triplehelixpartijen in regio’s de ruimte en ondersteuning van het rijk krijgen voor nieuwe structuren en  samenwerkingen, en samenhangende ondersteuning (aansluitend bij de opgaven van MKB-ondernemers om concurrerend te zijn in de klimaatneutrale, inclusieve en digitale samenleving van ‘morgen’).

Meer informatie

Inbreng VNG op het Kamerdebat 'Ondernemen en bedrijfsfinanciering' (pdf, 130 kB)