De Wet open overheid (Woo) staat hoog op de agenda van provincies, gemeenten en waterschappen. De VNG, het IPO en de UvW roepen het rijk op door te gaan met het ingezette verandertraject en benadrukken het belang van duidelijkheid en een consistente koers om stagnatie te voorkomen.

Deze oproep doe we in onze gezamenlijke Inbreng voor het Commissiedebat Wet open overheid met minister Bruins Slot (pdf, 213 kB)

Verplicht en actief openbaar maken als aanjager voor verandering

Het verplicht en uit eigen beweging actief openbaar maken van informatie betekent voor bestuursorganen de komende jaren een aanzienlijke inspanning. De afgelopen tijd hebben de medeoverheden de organisatorische randvoorwaarden voor de implementatie van Woo ingericht. Er is bij ons nu momentum en draagvlak voor het doorvoeren van veranderingen. Het verplicht actief openbaar maken van informatie is daarbij een belangrijke aanjager.

Herziening ontwerp PLOOI: samenwerking en standaardisatie

We  kunnen ons vinden in de voorstellen van de minister om het huidige ontwerp van het Platform Open Overheidsinformatie (PLOOI) fundamenteel te herzien. (Zie ons bericht van 12 januari hierover). We benadrukken het belang om gezamenlijk met alle bestuurslagen de implementatie en doorontwikkeling vorm te geven. De ontwikkeling van de landelijke voorziening is een langjarig traject, daarom pleiten we hierbij voor stabiliteit en continuïteit om de langjarige investeringen die nodig zijn voor openbaarmaking en het op orde brengen van de informatiehuishouding zeker te stellen.

Bij de inrichting van het centrale platform is van belang dat de informatie voor gebruikers toegankelijk en doorzoekbaar wordt gemaakt. Dit kan worden bereikt door eisen te stellen aan de wijze waarop documenten worden gepubliceerd en welke metadata daarbij meegeleverd wordt. Dat moet op een uniforme manier, daarom is het nodig dat de interbestuurlijke definities van de informatiecategorieën worden gehanteerd en dat de metadata aansluiten bij de interbestuurlijke norm MDTO (Metagegevens voor duurzaam toegankelijke overheidsinformatie). 

Financiering infrastructuur voor sturing moet geborgd zijn

De maatregelen om de sturing te verbeteren, sluiten aan op het advies van AcICT. Het ophalen van een afgestemd advies van experts zoals architecten van de bestuursorganen is daarvoor essentieel. Om die reden maken zijn we enigszins bezorgd over de financiering van de door de minister van BZK onderhouden infrastructuur voor sturing: die moet ook in de toekomst geborgd zijn.