In 2018 publiceerden we de Handreiking inkoop hulpmiddelen, hiervan presenteren we nu een geactualiseerde versie. De handreiking is geschreven voor beleidsmedewerkers en inkopers die hulpmiddelen inkopen en draagt bij aan een goede inkoop van (alle) hulpmiddelen door gemeenten.

De handreiking is geactualiseerd in samenspraak met Firevaned, Ieder(in), Per Saldo en het Ketenbureau i-Sociaal Domein.

Reikwijdte van de handreiking

De onderwerpen die in de handreiking aan bod komen, zijn voornamelijk ondersteunend aan het strategisch en tactisch inkopen. Dit betreft de volgende 3 fases van het inkoopproces:

  • voorbereidingsfase
  • doorlopen van de inkoop
  • uitvoeren van het contract

Het operationeel inkopen (bestellen, bewaken en nazorg) valt buiten de scope van deze handreiking.

De handreiking en de Verbeteragenda hulpmiddelen

De inkoop van hulpmiddelen moet aansluiten op de afspraken uit het normenkader uitgewerkt in de Verbeteragenda hulpmiddelen en de uitvoering hiervan mogelijk maken. Aangezien de Verbeteragenda zich met name richt op de complexe hulpmiddelen verdient dit extra aandacht in de inkoop.

Meer informatie