De extra bezuiniging in het nieuwe regeerakkoord zet de bedoeling en de uitvoering van de Hervormingsagenda Jeugd onder druk. Daarom stemde tijdens de ALV van 13 januari 100% van de leden voor het per direct opschorten van de vormgeving en besluitvorming over de hervormingsagenda.

De gemeenten schorten het op totdat er een principeafspraak is gemaakt met het nieuwe kabinet. In deze principeafspraak moet het nieuwe kabinet onderschrijven dat de extra bezuiniging in het coalitieakkoord niet ten laste komt van kwetsbare kinderen en dat dit niet wordt afgewenteld op gemeenten. Ook verwachten de gemeenten van het kabinet dat deze de uitspraak van de Commissie van Wijzen respecteert en dus zorgt voor een adequate compensatie van gemeenten voor de feitelijke uitgaven op het gebied van jeugdhulp. 

Proces 

Het ministerie van VWS, zorgaanbieders, cliënten(vertegenwoordigers), professionals en de VNG stellen samen de agenda op. De Hervormingsagenda Jeugd 2022-2028 komt voort uit de bestuurlijke afspraken die de VNG en het rijk op 2 juni 2021 over de bekostiging van de jeugdhulp hebben gemaakt. De uitspraak van de Commissie van Wijzen is hierbij het uitgangspunt. Met de agenda willen de gemeenten én het stelsel verbeteren én de uitvoering versterken.  

Aanleiding opschorting 

Het coalitieakkoord bevat een extra structurele bezuiniging van € 500 miljoen vanaf 2025. De besparingen uit de uitspraak van de Commissie van Wijzen lopen reeds op tot € 1 miljard. Dit betekent per saldo een totale bezuiniging van ca. 30% op het totale jeugdzorgbudget van ca. € 5,5 miljard. 
Dit gebeurt zonder (financiële) onderbouwing van het effect van de extra bezuiniging op de hulp aan kinderen en de positie van gemeenten. De coalitie respecteert hiermee de arbitrage-uitspraak niet en neemt de financiële positie van gemeenten niet serieus. Het langdurige traject tussen het rijk en gemeenten en het proces van de hervormingsagenda worden op deze wijze belemmerd.  

Input debat regeringsverklaring

De VNG heeft de Tweede Kamer opgeroepen om in het debat over de regeringsverklaring er bij het kabinet op aan te dringen uitvoering te geven aan de uitspraak van de Commissie van Wijzen. Zo kan goede zorg voor kwetsbare kinderen en gezinnen worden gewaarborgd.

Meer informatie