De handreiking betaalbaarheid geeft gemeenten inzicht in hoe zij met betaalbaarheid en woonlastenneutraliteit kunnen omgaan in de gebiedsaanpak van de warmtetransitie. In het bijzonder bij eventueel gebruik van de aanwijsbevoegdheid in het planproces richting aardgasvrije buurten, wijken, dorpen en steden.

Download de handreiking (pdf, 4MB)

Stappenplan en handvatten

De handreiking is ontwikkeld door het ministerie van Binnenlandse Zaken en de VNG. Het helpt gemeenten om de betaalbaarheid van de warmtetransitie voor eigenaar-bewoners in een gebiedsaanpak inzichtelijk te maken. Er wordt uitgegaan van bestaand beleid en de huidige (concept) wet- en regelgeving en bestaande beleidsinstrumenten.

De handreiking biedt onder andere een overzicht van de huidige subsidies en financieringsinstrumenten en een stappenplan. Dit stappenplan is een behulpzame methodiek om de analyse van kosten en baten van verduurzamingsopties voor duurzame warmte in een wijk op te bouwen en op een inzichtelijke wijze te presenteren. De handreiking biedt gemeenten handvatten om in te zetten bij de uitvoering van de transitievisie warmte, de ontwikkeling van het toekomstig warmteprogramma, mogelijke uitvoeringsplannen en de onderbouwing van een te wijzigen omgevingsplan.

Doorontwikkelen handreiking

Deze handreiking is een dynamisch document dat periodiek wordt geactualiseerd. Zo wordt verkend hoe betaalbaarheid voor bedrijven en instellingen een plek kan krijgen maar ook hoe (bestaande) tools kunnen worden (door)ontwikkeld met als doel het gebruik van de handreiking te vereenvoudigen. De handreiking biedt geen kwantitatieve kaders omtrent wat betaalbaar is of om te bepalen wanneer de voorziene aanpak woonlastenneutraal is. De VNG en het rijk hebben afspraken gemaakt om deze onderdelen dit najaar verder uit te gaan werken.