De intersectorale specialistische Multidisciplinaire Aanpak (MDA++) is een veelbelovende werkwijze om meervoudige complexe problematiek, waarbij ook sprake is van huiselijk geweld, effectief aan te pakken. In 2 regio’s lopen pilots om deze werkwijze door te ontwikkelen, onderzoek wijst op positieve effecten.

Pilots en onderzoek Verwey-Jonker Instituut

De pilots zijn gestart als onderdeel van het programma Geweld hoort nergens thuis (GHNT) om de werkwijze van multidisciplinair en systeemgericht werken onder één dak door te ontwikkelen. In opdracht van het programmteam GHNT (inmiddels opgegaan in het programma Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming) onderzocht het Verwey-Jonker Instituut wat de effecten van deze aanpak zijn. Er is onderzoek gedaan in de 2 pilotregio’s: Rotterdam en Hart van Brabant, en in 3 referentieregio’s: Friesland, Drenthe en West-Brabant.

Inzet MDA++ heeft duidelijke meerwaarde

Het Verwey-Jonker Instituut concludeert dat MDA++ over het algemeen positief wordt beschouwd. Het welzijn van ouders en kinderen verbetert, het geweld neemt af en een aantal risicofactoren (armoede, werkloosheid, traumaklachten en opvoedstress) zijn duidelijk verminderd. Cliënten laten in de interviews weten dat de inzet van MDA++ een duidelijke meerwaarde heeft. Professionals geven aan dat MDA++ een lacune in het aanbod opvult.

Gezinnen met heel complexe meervoudige problematiek (waaronder geweld) kunnen nu beter geholpen worden. Tegelijkertijd ziet het Verwey-Jonker Instituut ook hoe lastig het is om het geweld duurzaam te stoppen. Er is een grote groep van gezinnen waarbij de 2e meting nog steeds veelvuldig of ernstige vormen van huiselijk geweld laten zien. Niet alle veranderingen zijn alleen toe te schrijven aan MDA++.

Advies aan programmateam Toekomstscenario

In het rapport geeft het Verwey-Jonker Instituut aan welke werkzame elementen - die helpend zijn om de aanpak goed vorm te geven - uit de verschillende regio’s zijn opgehaald. Het advies aan het programmateam Toekomstscenario is om bij de ontwikkeling van het Regionaal Veiligheidsteam aan te sluiten bij en voort te bouwen op de kennis, ervaring en geleerde lessen binnen MDA++, en niet opnieuw te beginnen. Daarnaast wordt geadviseerd de bestaande Landelijke Bouwstenen MDA++ uit te breiden met een aantal meer inhoudelijke bouwstenen.