In de huidige opvangcrisis leveren gemeenten hun bijdrage door Oekraïense vluchtelingen op te vangen, locaties voor asielopvang, crisisnoodopvang en noodopvang te leveren en door statushouders te huisvesten. In een ledenbrief geven we een stand van zaken van de huidige ontwikkelingen.

Voor zowel de korte als lange termijn is inzetten op uitstroom van statushouders naar huisvesting, die verschillende vormen kan hebben, de belangrijkste oplossing. De afgelopen 12 maanden hebben gemeenten gezamenlijk hun taakstelling gehaald en in totaal meer dan 25.000 statushouders gehuisvest. Er resteert per 1 juli nog een achterstand uit de coronatijd van minder dan 1.900 statushouders. Dit is een prestatie van formaat en de VNG heeft grote waardering voor alle bestuurders en ambtenaren die dit gezamenlijk hebben gerealiseerd.

Structurele oplossing

Om te komen tot een structurele oplossing, is de VNG in overleg met het kabinet om een samenhangend pakket aan maatregelen af te spreken voor de middellange en lange termijn. Tegelijkertijd blijven voor de asielopvang op korte termijn crisismaatregelen noodzakelijk. Hierover hebben het kabinet, de VNG en het Veiligheidsberaad afspraken gemaakt. 

Opvang van Oekraïense ontheemden

Tot slot vangen gemeenten Oekraïense ontheemden op. Inmiddels zijn bijna 70.000 personen in de BRP ingeschreven die onder de Europese richtlijn Tijdelijke Bescherming vallen, overwegend Oekraïners. Daarvan verblijven circa 50.000 in een gemeentelijke opvanglocatie. 

Ledenbrief ontwikkelingen asielopvang en vluchtelingen

In de ledenbrief van 14 juli gaan we in op de volgende onderwerpen:

  • Huisvesting van statushouders en asielopvang
  • Crisismaatregelen asiel
  • Bestuurlijk afsprakenkader ontheemden uit Oekraïne
  • Ontheffingskader voor Russische contracten
  • Evaluatie Regeling opvang ontheemden Oekraïne
  • 'Derdelanders'

Meer informatie

•    Ontwikkelingen asielopvang en vluchtelingen: Ledenbrief 14 juli 2022 (204 kB)