De Raad van State zet met zijn uitspraak een streep door de bouwvrijstelling. Er komt geen algehele bouwstop, maar er moet wel per project onderzoek worden gedaan naar mogelijke gevolgen van de stikstofuitstoot tijdens de bouwactiviteit. Bouwprojecten kunnen door dit verplichte onderzoek vertraging oplopen.

Het zal per gebied sterk verschillen wat er wél en niet kan. Op korte termijn moet duidelijk worden wat de uitspraak betekent voor onder andere woningbouw en verduurzamingsprojecten.

Vertraging in het invullen van grote opgaven

Met het vervallen van de bouwvrijstelling wordt het nóg complexer om de grote opgaven op het gebied van wonen, infrastructuur en klimaat uit te voeren. Het is daarbij niet zo dat er niks kan qua vergunningverlening maar de uitspraak werkt naar verwachting vertragend als het gaat om het invullen van de grote opgaven waar we in Nederland voor staan. Dit tegen de achtergrond dat onder meer gemeenten nu al te maken hebben met een opeenstapeling van complexe regelgeving en een beperkte capaciteit aan menskracht om alle werkzaamheden te verrichten.  

Het moeten doen van onderzoek per project – het werken met voortoetsen en/of passende beoordelingen – is niet nieuw, maar zorgt wel voor veel vragen hoe dat aangepakt moet worden. Er is behoefte aan het delen van kennis en best practices. 

Kennis delen en investeren

De fundamenten van de huidige wet- en regelgeving vragen om een aanpak waarin kennis delen met de vergunningverlenende instanties van belang is. Manieren die werken en standhouden zijn cruciaal. Vooral omdat investeringen nodig zijn én blijven in woningbouw, bereikbaarheid, werkgelegenheid, en betaalbare en betrouwbare energie. Ook om de klimaatdoelstellingen te halen zijn er investeringen nodig in duurzame energieopwekking zoals windmolenparken.

Gemeenten betrekken

De VNG roept het rijk op om gemeenten te betrekken bij het analyseren van de knelpunten die ontstaan door deze uitspraak én het uitwerken van oplossingen. Zij zijn de verbindende schakel tussen de landelijke overheid en lokale gemeenschappen en beschikken over veel lokale gebiedskennis. Het vandaag aangekondigde plan van aanpak van de zijde van het rijk is op de kortst mogelijke termijn nodig.

Meer informatie

Bekijk de uitspraak van de Raad van State