Om de dienstverlening van gemeenten aan kwetsbare inwoners te versterken, stelt het rijk jaarlijks € 150 miljoen beschikbaar: de zogeheten POK-middelen. Gemeenten bepalen zelf de inzet van deze middelen. Er is nu eenmalig extra budget beschikbaar voor activiteiten die aansluiten op de POK-actielijnen.

Vanuit het Samenwerkingsplatform sociaal domein komen gemeenten in 2022-2023 in aanmerking voor een eenmalige financiële impuls van € 10.000 ter verbetering van de dienstverlening. Dit ondersteuningsbudget is onderdeel van een breed pakket van de VNG om gemeenten te ondersteunen bij het versterken van de dienstverlening aan (de meest) kwetsbare burgers, het staat naast de € 150 miljoen die het rijk jaarlijks al beschikbaar stelt 

Achtergrond: toezegging overheid naar aanleiding van de POK

Alle gemeenten werken aan een sterkere dienstverlening. Daarom kan het helpen om van de  ervaringen van andere gemeenten te leren. Soms door alleen al te kijken hoe een andere gemeente het aanpakt, een andere keer door wat extra denkkracht te organiseren of op een andere manier verbinding te leggen. De VNG en samenwerkingspartners bieden hierin ondersteuning onder andere vanwege de toezegging van de overheid naar aanleiding van de bevindingen van de Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK). Zie voor meer informatie:

Regioadviseurs en ondersteuningsbudget

Er staat vanuit het Samenwerkingsplatform sociaal domein al een team van regioadviseurs klaar om gemeenten met raad en daad ter zijde te staan. Gemeenten kunnen hierbij eenmalig een ondersteuningsbudget aanvragen tot maximaal € 10.000. Hiermee kunnen activiteiten gefinancierd worden die hen een stap verder helpen bij het verbeteren van de dienstverlening aan hun (meest) kwetsbare inwoners. Denk bijvoorbeeld aan een versterkte aanpak van wijkgericht werken, het versterken de positie van de gemeentelijke ombudsman of een training over privacy en gegevensdeling. Voorwaarde is dat de activiteiten aansluiten op de POK-actielijnen. Deze zijn terug te vinden in de handreiking:

Indienen aanvraag

Dien uw aanvraag vanaf 1 september in via een van de VNG-regioadviseurs. Gebruik de handreiking met daarin het aanmeldformulier. De contactgegevens van de regioadviseurs (Zorg + Veiligheid en Ketenbureau-i-sociaal domein) vindt u op onze pagina's over het Samenwerkingsplatform sociaal domein: