'Er is een forse verhoging van het sociaal minimum nodig.' Dat concludeert de door het kabinet ingestelde Commissie sociaal minimum. Dit bevestigt wat gemeenten de afgelopen jaren hebben gezien in hun wijken en kernen: het huidige sociaal minimum is onvoldoende om van rond te komen.

Maak werk van de hoogte van het sociaal minimum

De conclusie van de Commissie in het vandaag gepresenteerde rapport Een zeker bestaan sluit naadloos aan op het VNG-essay Bestaanszekerheid als belofte. Hierin pleiten we voor de (overheids)belofte van een adequaat minimum inkomen.

Dat wil zeggen: de belofte van een inkomen dat voorziet in de kosten van het levensonderhoud zónder gebruik te hoeven maken van een scala aan inkomensondersteunende maatregelen. 
Met oog op Prinsjesdag roept de VNG het kabinet dan ook op om werk te maken van de hoogte van het sociaal minimum, een inkomen moet weer voldoende zijn om van te leven.

Structurele oplossing nodig in plaats van plakken van pleisters

Het rapport biedt een helder inzicht waar de tekorten zitten bij de verschillende huishoudtypen. Het bevestigt wat gemeenten de afgelopen jaren al hebben gezien: het minimuminkomen is onvoldoende om van rond te komen. Als gemeenten moeten we nu keer op keer via inkomensondersteunende maatregelen verschillende gaten in de huishoudboekjes van onze inwoners dichten.

De Commissie sociaal minimum bevestigt dat het rijk volgens de Grondwet de rol heeft om te zorgen voor  bestaanszekerheid. Oftewel: het bieden van een structurele oplossing in plaats van het voortdurend plakken van pleisters.

Op korte termijn maatregelen nodig

Om de tekorten bij huishoudens op korte termijn op te lossen, stelt de Commissie voor om het minimumloon en de bijstand te verhogen, en eventueel ook de huurtoeslag. Daarnaast moet ook de kinderbijslag of het kindgebonden budget omhoog, in het bijzonder de bedragen voor oudere kinderen.

'Het onderzoek laat zien dat als er niets verandert, mensen met een laag inkomen de komende jaren tot honderden euro’s per maand tekortkomen', aldus commissievoorzitter Godfried Engbersen. De gevolgen daarvan voor inwoners zijn ingrijpend. Niet alleen financieel maar ook mentaal. 

Meer nodig voor borgen bestaanszekerheid

We zijn blij dat dit 1e rapport van de Commissie sociaal minimum de lijnen van het VNG-essay 'Bestaanszekerheid als belofte' erkent. De hoogte van het sociaal minimum is stap één, maar voor het structureel borgen van bestaanszekerheid is meer nodig.

'Alleen het verhogen van het besteedbaar inkomen in lijn met de nieuwe normen voor het sociaal minimum is niet voldoende', zo stelt ook de Commissie. 'Het hele stelsel van het sociaal minimum moet voorspelbaarder en toegankelijker worden zodat huishoudens daadwerkelijk gebruik maken van de voorzieningen waar zij recht op hebben.' 

Stappen naar een uitvoerbare belofte van bestaanszekerheid

We kijken uit naar begin september wanneer het 2e rapport verschijnt dat ingaat op het stelsel. De VNG gaat graag het gesprek aan over beide rapporten om stappen te zetten naar een uitvoerbare belofte van bestaanszekerheid.