Met de houdbaarheidstest brengt een gemeente haar financiële gezondheid in beeld. Het geeft de uitkomst voor de financiële conditie index van de gemeente en voor elk van de achterliggende financiële kengetallen. Op de stand handmatig kan met de test de begrotingsruimte voor de komende jaren worden geraamd.

Met de de houdbaarheidstest gemeentefinanciën wordt de financiële conditie van een gemeente in beeld gebracht met 10 financiële kengetallen. Er is een kengetal voor ieder aandachtsgebied dat de begrotingsruimte van een gemeente in belangrijke mate beïnvloedt. Met de financiële conditie index wordt gekeken hoeveel van de tien kengetallen hun signaalwaarde voor het ontstaan van financiële stress op het aandachtsgebied, zoals de hoogte van de schuld of de uitkomst van het exploitatieresultaat, overschrijden.

Methode

De index vertrekt daarvoor van een totaal van 10 punten. Als de signaalwaarde van een financieel kengetal bijna wordt overschreden (licht op oranje) vindt een half punt aftrek plaats. Wordt de signaalwaarde overschreden (licht op rood) dan gaat er 1 punt af. Naarmate meer financiële kengetallen de signaalwaarde (bijna) overschrijden wordt de einduitkomst lager. De index weegt op deze wijze de schuld-ontwikkeling en de beschikbare financiële ruimte. Bij een uitkomst lager dan 6 is sprake van een onvoldoende financiële conditie.

Stresstest

De test bevat daarbij een stresstest op basis van toekomstige kasstromen. Met een kengetal voor het houdbaarheidstekort meet de test de weerbaarheid van de gemeente bij een slecht-weer-scenario. Met de test kunnen op de stand handmatig ook scenario’s voor het toekomstig gemeentelijk begrotingsbeleid worden gedraaid. Daarmee kunnen bijvoorbeeld de college-onderhandelingen worden gefaciliteerd.

Voor-ingevuld

De test is voor iedere gemeente reeds voor-ingevuld met de openbare gegevens over de balans eind 2020 en de primitieve begroting van de exploitatie 2022. Bij de test is een handleiding met een korte uitleg, invulinstructie en definities van de kengetallen. Bij de definities van de kengetallen zijn de bijbehorende signaalwaarden te vinden. 

Meer informatie