Begin november stuurt de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) een enquête over Wmo-toezicht aan alle gemeenten. De enquête gaat over de stand van zaken in het Wmo-toezicht op 31 december van het voorgaande jaar. De VNG roept gemeenten op om mee te doen aan deze enquête.

Reden van het onderzoek

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wmo 2015 en voor het toezicht daarop. De wet verplicht de IGJ om jaarlijks een onderzoek uit te voeren naar de uitvoering van het Wmo-toezicht en daarover aan de minister van VWS te rapporteren. De IGJ richt zich in haar onderzoek specifiek op het toezicht op de kwaliteit en calamiteiten. 

Naar aanleiding van voorgaande IGJ-rapporten en het daaropvolgende onderzoek van Significant, heeft VWS in samenwerking met de VNG, BZK, GGD-GHOR, IGJ, Toezicht Sociaal Domein en toezichthouders gewerkt aan een beleidskader Wmo-toezicht. Dit beleidskader heeft geleid tot de ontwikkeling van een stimuleringsprogramma. In de enquête van de IGJ over 2022 zijn elementen uit dit stimuleringsprogramma voor Wmo-toezicht opgenomen, die dienen als basismeting. 

Onderwerpen van het onderzoek

De enquête bevat feitelijke (meerkeuze)vragen over bijvoorbeeld de positionering van de toezichthouder, de manier waarop de bevindingen van het Wmo-toezicht worden gebruikt en het aantal onderzoeken dat is uitgevoerd. Op verzoek van de Tweede Kamer is de vragenlijst elk jaar nagenoeg hetzelfde, dat maakt het mogelijk trends waar te nemen. De rapporten over de jaren 2019, 2020 en 2021 zijn te raadplegen via de links onderaan dit bericht.

Dit gebeurt met de resultaten

De IGJ verwerkt de resultaten uit de enquête in een (openbaar) onderzoeksrapport voor de minister van VWS. Het gaat om een algemeen beeld van de kwaliteit van het Wmo-toezicht. De bevindingen in het rapport zijn niet te herleiden naar afzonderlijke gemeenten, tenzij het een goed voorbeeld betreft.

Deelname niet verplicht, wel nuttig

Meewerken aan dit onderzoek is niet verplicht maar de VNG moedigt dit wel aan. De uitkomsten schetsen een globaal beeld van het Wmo-toezicht dat ook voor de VNG aanleiding kan zijn voor nader onderzoek of om het ondersteuningsaanbod aan gemeenten uit te breiden. Omdat ook de Tweede Kamer veel waarde hecht aan de resultaten van dit onderzoek heeft het ministerie van VWS het voornemen contact op te nemen met non-respondenten.

Gemeenten krijgen 4 weken de tijd om de vragenlijst in te vullen. Alvast bedankt voor uw medewerking!

Meer informatie

Hieronder de links naar de voorgaande rapporten van de IGJ over het Wmo-toezicht. De IGJ beschrijft hierin algemene tendensen op basis van de gehouden enquêtes.