Vandaag gaat de deskundigencommissie voor de Hervormingsagenda Jeugd van start. Deze externe, onafhankelijke commissie krijgt de taak om de uitvoering van de Hervormingsagenda te volgen en hierover adviezen uit te brengen aan zowel het rijk als de VNG.

Toezicht op uitvoering agenda

De commissie staat onder leiding van voorzitter Tamara van Ark. De leden van de commissie zijn Han Polman, Onno de Zwart, José Lazeroms en Bernard ter Haar. Deze 5 leden hebben gezamenlijke kennis van het jeugdstelsel, de openbare financiën en interbestuurlijke verhoudingen. Zij gaan de voortgang van de uitvoering van de Hervormingsagenda nauwlettend in de gaten houden en beoordelen of alle betrokken partijen de afgesproken inspanningen leveren. Daarnaast wordt gekeken of deze inspanningen het beoogde effect hebben op de uitgaven, en zo niet, welke aanpassingen nodig zijn.

Eerste advies begin 2025

Bovendien worden de effectiviteit van de genomen maatregelen en mogelijke knelpunten die invloed kunnen hebben op de jeugdzorg onderzocht. Het eerste advies van de commissie, dat begin 2025 wordt verwacht, dient als een tussentijdse evaluatie van de uitvoering van de Hervormingsagenda.

Rol deskundigencommissie van cruciaal belang

Wethouder Cathalijne Dortmans (VNG) benadrukt het belang van deze commissie: 'We zijn verheugd dat er een kundige en daadkrachtige commissie is samengesteld. Hun rol bij het toezicht op de uitvoering van de agenda en het adviseren over de inhoudelijke en financiële kaders is essentieel. Dit is van cruciaal belang om daadwerkelijk de hulp aan jongeren en hun gezinnen te kunnen verbeteren.'

Staatssecretaris Maarten van Ooijen (VWS) voegt toe: 'Er ligt nu een breed pakket aan afspraken over hoe we gezamenlijk de jeugdzorg fors gaan hervormen de komende jaren. Alle partijen zijn volop aan de slag met dit tot uitvoering brengen. Jongeren die zorg nodig hebben en professionals die in de jeugdzorg werken moeten hier nu zo snel mogelijk iets van gaan merken in de praktijk. Ik ben blij dat we met deze deskundigen een extra scherpe blik hebben of het de goede kant op gaat.'

Webinar 

23 april organiseert de VNG een webinar voor gemeenten waarin zij worden bijgepraat over de laatste stand van zaken rond de Hervormingsagenda en vragen kunnen stellen. 

Meld u aan voor het webinar

Hervormingsagenda Jeugd

De Hervormingsagenda Jeugd is een uitgebreid pakket aan afspraken om de jeugdzorg te verbeteren en financieel houdbaar te maken voor de periode 2023-2028. Het benadrukt de gezamenlijke inzet van cliëntenorganisaties, professionals, aanbieders, gemeenten en het rijk om passende zorg en ondersteuning voor kinderen en gezinnen te waarborgen. Met de instelling van de deskundigencommissie wordt een belangrijke stap gezet in het realiseren van deze ambitie en het verzekeren van een effectieve uitvoering van de Hervormingsagenda Jeugd.

Meer informatie

Hervormingsagenda Jeugd