Datum
Organisatie
Ministerie SZW
Soort
Wet- en regelgeving

Sinds het begin van de coronacrisis hebben vele duizenden zelfstandig ondernemers een beroep gedaan op de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). In de periode maart tot en met mei 2020 ging het naar schatting om 374.000 aanvragen. In de brief die toenmalig Staatssecretaris Van Ark uw Kamer op 27 maart 2020 stuurde, is benadrukt dat het bij de vormgeving van de regeling zwaar woog dat gemeenten in staat zouden zijn om de verwachte grote aantallen aanvragen voortvarend af te handelen, zodat ondernemers snel geholpen zouden kunnen worden. Zodoende dienden de administratieve lasten voor ondernemers en gemeenten beperkt te blijven.

In de  wetenschap dat de nadruk op snelheid mogelijk zou betekenen dat niet al het misbruik en oneigenlijk gebruik zou kunnen worden ondervangen, heeft het kabinet aangegeven ernaar te streven om snelheid en zorgvuldigheid op een
goede manier te combineren. Tevens is in de brief gemeld dat gemeenten financieel volledig worden gecompenseerd voor de uitkerings- en uitvoeringskosten in het kader van de Tozo.

Tegen deze achtergrond informeert minister Koolmees u met deze brief over de uitvoering van de Tozo door gemeenten, de wijze waarop de financiële vergoeding voor uitkeringskosten Tozo aan gemeenten zal plaatsvinden, welke oplossingen zijn getroffen om het financieel risico voor gemeenten te beperken en hoe de rechtmatigheid van de verstrekkingen zoveel mogelijk wordt gewaarborgd.

CONTROLE NALEVING TOZO | TOOLBOX

De Tijdelijke Ondersteuningsregeling Zelfstandig Ondernemers (Tozo) is één van de maatregelen van het kabinet om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis. Net als bij andere uitkeringen is het van belang dat alleen mensen die daar recht op hebben Tozo ontvangen en dat misbruik en oneigenlijk gebruik wordt tegengegaan.

Toolbox

Deze toolbox voor gemeenten geeft praktische handvatten om doeltreffend uitvoering te kunnen geven aan de controle op de rechtmatigheid van toegekende verstrekkingen van de Tozo.