Datum

Organisatie

Rijksuniversiteit Groningen

Soort

Onderzoek, Wet- en regelgeving

Sinds het Advies van de Raad van State van 13 juli 2015 over de verhouding tussen sanctiestelsels in het bestuursrecht en in het strafrecht is de bestuurlijke boete onderwerp van een hernieuwde discussie. Naar aanleiding van het kabinetsstandpunt over dit advies, neergelegd in het Nader Rapport bestuurlijke boetestelsels van 26 april 2018, is door het Ministerie van Justitie en Veiligheid / WODC opdracht gegeven tot onderzoek naar de vraag of het maken van bezwaar en/of het instellen van beroep tegen een bestuurlijkeboetebesluit schorsende werking dient te hebben. 

Omdat het onderzoek een verkennend karakter had en andere aspecten dan de schorsende werking eveneens nader aandacht verdienen, wordt afgesloten met de opmerking dat de bestuurlijke boete de komende tijd nieuwe ontwikkelingen zal doormaken. Niet alleen in verband met de verhouding tot strafrechtelijke sanctiestelsels, maar ook in het licht van ontwikkelingen zoals een voortgaande digitalisering van besluitvorming en voortschrijdende inzichten in het doenvermogen van burgers.

Hoofdstuk 4.10 gaat in op gemeenten; boetebevoegdheid, context en procedure, invordering boetes.

Het volledige rapport en de samenvatting kan worden gedownload vanaf de website van het Wetenschappelijk Onderzoek en Documentatiecentrum (WODC)