Datum

Organisatie

VNG Naleving & Stimulansz

De nieuwe Wet inburgering is sinds 1 januari 2022 van kracht. De kern is dat inburgeraars zo snel mogelijk en volwaardig meedoen aan de Nederlandse samenleving. Betaald werk is hierin een belangrijk element. Binnen het vernieuwde inburgeringsstelsel hebben gemeenten nog meer dan voorheen de regie over de uitvoering. Ze zijn tijdens het hele traject verantwoordelijk voor de begeleiding en ondersteuning van inburgeraars. Bij deze nieuwe, centrale rol hoort ook het stimuleren van spontane naleving van wet- en regelgeving, toezicht houden op de naleving en waar nodig sanctionerend optreden. Het nieuwe stelsel biedt aanzienlijk meer handvatten om inburgering tot een succes te maken dan de huidige Wet inburgering.

Soort

Handreiking/factsheet

In deze handreiking vindt u het wettelijk (handhavings)kader, de ruimte voor het ontwikkelen van gemeentelijk beleid en inzichten en tips om spontane naleving van de inburgeringsverplichtingen te bevorderen. De handreiking is vooral bedoeld voor beleidsmedewerkers van gemeenten die betrokken zijn bij nalevingsvraagstukken in relatie tot inburgering. Daarnaast biedt het relevante informatie voor collega’s die anderszins betrokken zijn bij (de uitvoering van) deze wet.

Een gemeentelijke visie op inburgering en handhaving

Het ontwikkelen van een gemeenschappelijke visie op inburgering en naleving is een belangrijke eerste stap om de uitgangspunten van deze wet binnen uw gemeente toe te passen. Zo’n visie helpt u om effectief invulling te geven aan de beleidsruimte die u als gemeente heeft bij het vormgeven van zowel het inburgeringsproces als het handhaven van de verplichtingen die hierbij horen. Uw gemeente heeft al veel ervaring met het begeleiden van inburgeraars bij het regelen van basisvoorzieningen zoals huisvesting, werk en opleiding en begeleiding gericht op integratie. In het nieuwe stelsel komen daar veel taken bij en is de doelgroep verbreed. In de visie komen uw ambities ten aanzien van deze begeleiding én de handhaving van de verplichtingen die hier tegenover staan aan bod.