Datum
Organisatie
Provincie Noord-Holland
Soort
Onderzoek

Op basis van diverse signalen over illegaal gebruik op recreatieparken, is in 2018 besloten dat hiernaar door Interbestuurlijk Toezicht van de Provincie Noord-Holland onderzoek gedaan wordt. Naast een groot aantal recreatieparken die goed lopen, geven verschillende signalen ook een beeld van diverse parken waar acute problemen spelen. Het gaat dan vaak om verouderde parken waar door het grote aanbod en sterke concurrentie nauwelijks nog vraag naar is van toeristen.

Beeld vormen

Het doel van dit onderzoek is om een beeld te vormen van de omvang van het illegaal gebruik op recreatieparken onder gemeenten in Noord-Holland en hoe gemeenten hiermee omgaan. Dit onderzoek is uitgevoerd onder zeventien gemeenten in Noord-Holland Noord en vijf gemeenten in het overige deel van de provincie.

Handelingsperspectieven

In het onderzoek zijn vragen gesteld en gesprekken gevoerd met gemeenten. Deze waren gericht op het in kaart brengen van de omvang van de problemen zoals bij gemeenten bekend is, de organisatie van de aanpak van gemeenten van dit onderwerp en het inzichtelijk maken van de afstemming en samenwerking bij de aanpak van recreatieparken met andere beleidsvelden binnen de gemeenten en met andere instanties die zich met dit onderwerp bezighouden. Tot slot zijn ook enkele ontwikkelingen rondom dit onderwerp in Nederland geschetst, met als doel om handelingsperspectieven te onderscheiden die gemeenten wellicht kunnen gebruiken