Datum

Organisatie

Provincie Zuid-Holland

De registratie van arbeidsmigranten moet beter. Dat is de belangrijkste conclusie van een onafhankelijk onderzoek dat is overhandigd aan de voorzitter van het Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten, Emile Roemer. 

Soort

Onderzoek

Om gezamenlijk goede afspraken te maken is het van belang om een duidelijke definitie van arbeidsmigranten te hanteren en helder inzicht te hebben in de aantallen. Daarvoor zou de Wet BRP (Basisregistratie personen) aangepast moeten worden zodat alle tijdelijke arbeidsmigranten ingeschreven kunnen worden als ingezetene in de gemeente waar ze wonen.

Arbeidsmigranten

Arbeidsmigranten uit de EU komen hier om te werken, om onze economie draaiende te houden, om meer te verdienen dan ze in hun geboorteland kunnen verdienen, om geld te sparen en terug te keren. Een duidelijke definitie van het begrip “arbeidsmigrant” is essentieel om een goed beeld te krijgen van de daadwerkelijke aantallen in Zuid-Holland. In dit rapport van PBLQ is een werkbare definitie geformuleerd.

Onderzoek

Over wie hebben we het en waar wonen ze en over hoeveel mensen gaat het eigenlijk? Daarover is in 2018 door de provincie Zuid-Holland i.s.m. de gemeenten Westland, Den Haag, Rotterdam, en de ministeries van BZK en SZW een onderzoek gestart, waarvan de resultaten nu voorliggen. Belangrijkste conclusie is dat er nationaal ingezet moet worden op een betere registratie, waarbij het woonadres van de arbeidsmigranten expliciet vermeld moet worden. Daarmee houden alle betrokken instanties overzicht en kan beleid geformuleerd worden, waarbij arbeidsuitbuiting voorkomen kan worden. Het is nu zaak om de problematiek als overheden gezamenlijk op te pakken, landelijk als het gaat om de registratie en regionaal als het gaat om de zorg voor bijvoorbeeld goede huisvesting. De problematiek van arbeidsmigranten houdt zich namelijk niet aan gemeentegrenzen.

EU-arbeidsmigranten in de provincie Zuid-Holland | Adviesrapport

BLQ heeft in opdracht gemeente Westland, gefinancierd binnen het Provinciale Programma Arbeidsmigranten, een schatting gemaakt van het aantal EU-arbeidsmigranten dat in de provincie Zuid-Holland woont en werkt. Het onderzoek is uitgevoerd omdat er bij de opdrachtgever twijfels zijn of er met de beschikbare bronnen wel een betrouwbare telling van het aantal arbeidsmigranten kan worden uitgevoerd. Er is onderzocht welke gegevens nodig zijn om de schatting te maken, er zijn gegevensdefinities opgesteld, er is nagegaan welke relevante databronnen beschikbaar zijn om de schatting op te baseren en wat de kwaliteit, betrouwbaarheid en bruikbaarheid van deze bronnen is. Tevens is een voorstel opgesteld hoe de registratie van EU arbeidsmigranten in de toekomst verbeterd kan worden.