Datum

Organisatie

VNG KCHN en Stimulansz

Soort

Handreiking/factsheet, Wet- en regelgeving

In het Regeerakkoord van het kabinet Rutte I is afgesproken om fraude met uitkeringen harder aan te pakken. Dit is verder uitgewerkt in het Handhavingprogramma 2011-2014. Handhaving omvat een breed scala aan instrumenten die moeten voorkomen dat mensen onterecht een uitkering ontvangen, met als sluitstuk het opleggen van een sanctie bij overtreding van de regels. Op 1 januari 2013 is de Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving in werking getreden.

Deze handreiking begint met het afbakenen van de grenzen tussen boete, maatregel, waarschuwing en aangifte (hoofdstuk 2). Vervolgens wordt de rechtsbescherming rond de boete toegelicht. Hier wordt ook de procedure rond het opleggen van een boete uitgewerkt (hoofdstuk 3). Hoofdstuk 4 gaat in op de samenloop, voortgezette overtreding en het overgangsrecht. In hoofdstuk 5 komen specifieke aandachtspunten rond recidiveboete aan de orde. De verplichte terugvordering en verrekening en de (on)mogelijkheid rond het deelnemen aan een schuldregeling komt in hoofdstuk 6 aan de orde. Daarna wordt ingegaan op een aanvraag om bijstand wegens het op nihil stellen van de beslagvrije voet bij een voorliggende voorziening (hoofdstuk 7). Tot slot volgt informatie over het bredere palet van handhaving (hoofdstuk 8).