Gemeenten leveren regelmatig een StuF bestand aan het Inlichtingenbureau. Hiermee informeert uw gemeente ons over wie er een uitkering hebben binnen uw gemeente. Het Inlichtingenbureau controleert vervolgens doorlopend de bijstandsdossiers van gemeenten bij de bronnen om gemeenten te informeren over omstandigheden die van invloed kunnen zijn op het recht op bijstand.

De afgelopen periode is gebleken dat meerdere gemeenten in de StUF aanlevering ook Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) dossiers hebben aangeleverd. Het Inlichtingenbureau heeft in een eerder bericht al op dit mogelijke risico gewezen. Dit heeft tot gevolg dat er voor deze dossiers rechtmatigheidssignalen klaar worden gezet die niet van toepassing zijn op de Tozo. Denk bijvoorbeeld aan vermogenssignalen en signalen die informatie verschaffen over voertuigbezit. Voor zover wij nu kunnen zien, doet dit zich met name voor bij gemeenten die werken met een uitkeringspakket van Centric.

Verwijderen onterecht aangeleverde Tozo dossiers

Om te voorkomen dat gemeenten informatie ontvangen over burgers waar geen rechtsgrond voor is, heeft het inlichtingenbureau besloten om gemeenten de mogelijkheid te bieden om de BSN’s die ze onterecht hebben aangeleverd te “schonen”. Met schonen wordt bedoeld dat zowel de BSN als de reeds aangemaakte IB signalen uit onze database worden verwijderd.

Achteraf controle verstrekking Tozo

Bij de uitwerking van de Tozo woog zwaar dat de regeling snel ingevoerd kon worden en dat gemeenten bij de uitvoering van de regeling in staat zijn om grote aantallen aanvragen voortvarend af te handelen. Dat betekende dat de administratieve lasten, zowel voor de zelfstandige als voor gemeenten, beperkt moesten blijven. Om die reden is de controle vooraf beperkt en wordt achteraf nog (steekproefsgewijze) controle uitgevoerd. De invulling van de controle achteraf wordt momenteel door SZW, in afstemming met VNG en Divosa nog nader uitgewerkt. Hierover volgt nog informatie vanuit SZW/VNG/Divosa.