Het college van B en W van Noordwijk gaat aan de slag met het handhaven op illegale bewoning van vakantiehuizen en -bungalows, schuren en huizen en schat in daarvoor de komende vier jaar een miljoen euro voor nodig te hebben. Dat laat het college aan de gemeenteraad weten naar aanleiding van een motie van het CDA in de badplaats.

De scheefgegroeide huisvestingssituaties zouden met name het gevolg zijn van het onderbrengen van arbeidsmigranten. Maar er speelt nog andere problematiek die verstorend op de woningvoorraad en de woningmarkt in Noordwijk werkt. Naast het creatief huisvesten van arbeidsmigranten, worden volgens het college in toenemende mate woningen aan de voorraad onttrokken voor allerlei andere profijtelijke vormen van tijdelijke verhuur. Behalve toeristische verhuur (veelal via Airbnb) gaat het hierbij ook om onrechtmatige verkamering.

De problematiek is van alle tijden, maar de schaal waarop dit alles gebeurt, is de laatste jaren enorm toegenomen, aldus B en W. 'De negatieve effecten doen zich dan ook steeds sterker voelen en daarmee samenhangend ook de maatschappelijke druk om hier als overheid actief op in te grijpen.' Binnenkort krijgt de gemeenteraad de conceptbeleidsnotitie 'Gebruik Woningen Noordwijk' voorgelegd. 

Integrale aanpak

Toezicht en handhaving van dat aangescherpte beleid gebeurt op basis van de huisvestingsregelgeving, maar ook de regelgeving met betrekking tot
openbare orde en veiligheid of regelgeving met betrekking tot ruimtelijke ordening. Afhankelijk van de problematiek die aan de orde is, kan dat opgepakt worden vanuit meerdere beleidsvelden tegelijk. Met name het inzetten op naleving van bestemmingsplanvoorschriften is een effectief middel gebleken
om ongewenste situaties aan te pakken. Dit maakt dat een deel van de uitvoering van het plan bij de Omgevingsdienst West-Holland (ODWH) zal komen te liggen.

Kosten extra inzet

Het is duidelijk dat het voorgestelde beleid een handhaafopgave met zich meebrengt, die te omvangrijk is om met de huidige Noordwijkse capaciteit en middelen het hoofd te bieden. 'Wij houden er rekening mee dat om alles volgens het uitgestippelde beleid en het uitvoeringsplan uit te kunnen voeren, dat de komende vier jaar een budget zal moeten worden vrijgemaakt in de orde van grootte van 250.000 per jaar.'