De gemeente Ede scoort bovengemiddeld ten opzichte van vergelijkbare gemeenten en doet het op alle punten goed. Dat blijkt uit de meest recente jaarrapportage toezicht en handhaving kinderopvang. De kinderopvang omvat de kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang, gastouderbureaus en voorzieningen voor gastouderopvang.

De gemeente heeft de taak om toezicht te houden op de kwaliteit van kinderopvang en zo nodig te handhaven. "Daarnaast is het onze taak om het landelijk register kinderopvang actueel te houden. De Belastingdienst gebruikt dit voor het toekennen van kinderopvangtoeslag aan ouders."

Tevreden

Tevreden stelt de gemeente vast dat alle aanvragen tot registratie en exploitatie op tijd zijn afgehandeld, dat alle geregistreerde locaties en gastouderbureaus zijn geïnspecteerd (dat moet jaarlijks), dat ook alle nieuwe locaties zijn geïnspecteerd, dat alle adviezen tot handhaving van de GGD zijn opgevolgd met een handhavingstraject en dat bijna 36 procent van de bestaande gastouders is geïnspecteerd waar vijf procent de wettelijke norm is. Het college moet jaarlijks verantwoording afleggen over de uitvoering van deze taken aan de inspectie van het onderwijs en de gemeenteraad.

Inspectie

Ieder geregistreerd kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang en gastouderbureau moet jaarlijks worden geïnspecteerd. De GGD heeft in het verslagjaar 93 locaties aan een inspectie onderworpen.