22 juli 2019
Overige brief
Met de inwerkingtreding van de Wet innovatie en kwaliteit kinderopvang (Wet IKK) per 1 januari 2018 is een aantal nieuwe kwaliteitseisen in de Wet kinderopvang ingevoerd. In de praktijk is gebleken dat er verschil van inzicht bestaat over de ruimte die een toezichthouder heeft om wel of geen overtreding vast...
9 mei 2019
Overige brief
Geachte mevrouw Schouten, Op 29 januari 2019 ontvingen wij het ontwerp van het Aanvullingsbesluit natuur Omgevingswet voor consultatie. Deze brief bevat de ambtelijke VNG-reactie op dit besluit. In onze reactie besteden wij aandacht aan de verantwoordelijkheid en taken van gemeenten voor een zo goed mogelijke invulling van het natuurbelang als...
8 februari 2019
Overige brief
TLD/U201900120
Geachte heer Franssen en heer Verhey, In augustus heeft u van minister Grapperhaus een verzoek om voorlichting ontvangen over de rol van gemeenten in de bestuurlijke en integrale aanpak van ondermijning. Dit verzoek heeft ook de Vereniging van Nederlandse Gemeenten bereikt via onze deelname aan het Strategisch Beraad Ondermijning.
29 januari 2019
Overige brief
TFI/U201900041
Geachte heer Ter Kuile, U heeft ons gevraagd om advies uit te brengen over de aanpak van de aanpassing van de verdeling voor het sociaal domein en daarbij in ieder geval aandacht te schenken aan de onderzoeksmethode en aan de fasering (met een onderscheid naar korte en lange termijn). Graag...
28 januari 2019
Overige brief
TLE/U201900033
Geachte heer Van Kempen, Hierbij treft u aan de VNG reactie op het ontwerp-Invoeringsbesluit Omgevingswet (hierna: het Invoeringsbesluit) dat op 29 oktober ter consultatie is voorgelegd. Wij waarderen de samenwerking met uw ministerie bij de totstandkoming van het Invoeringsbesluit.
5 november 2018
Overige brief
De vertegenwoordigers van het Programma Professionalisering Jeugdhulp en Jeugdbescherming en het ondersteuningsteam Zorglandschap Jeugd bieden alle wethouders met jeugd in hun portefuille een brief aan over de kwaliteit van de uitvoering van jeugdhulp. Hierin doen zij een beroep op alle gemeenten om vanuit hun rol en verantwoordelijkheid de kwaliteit van...
18 oktober 2018
Overige brief
Een brief aan gemeentesecretarissen waarin een update wordt gegeven over het Digitaal Stelsel Omgevingswet en waarin informatie op een rij staat die ze nodig hebben voor de invoering van de wet in 2021.
27 september 2018
Overige brief
Geachte heer, mevrouw, Hierbij maken wij u attent op een publicatie van de GPHP , de Gezamenlijke Particuliere Huurders Platforms, een samenwerking van huurdersorganisaties van commerciële verhuurders.
25 september 2018
Overige brief
TLE/U201800725
Geacht college van Burgemeester en Wethouders, Per 2024 zijn alle asbestdaken in Nederland vermoedelijk verboden. De VNG heeft op 24 september op het AsbestFeitenCongres van SGS Search een praktische toolbox ontvangen met daarin ondersteuningsmiddelen voor gemeenten. Wij brengen deze toolbox graag bij u onder de aandacht.
21 september 2018
Overige brief
TLD/U201800683
Geachte heer/mevrouw Ter Huurne, Met deze brief reageer ik op het consultatieverzoek bij het wetsvoorstel gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden (WGS). In de praktijk zien we dat de informatie-uitwisseling in het (zorg- en) veiligheidsdomein continu leidt tot ingewikkelde discussies over hoe we informatie mogen delen om tot effectieve veiligheidsaanpakken te komen en...