13 mei 2020
Overige brief
Met grote belangstelling hebben wij uw REIS advies over de toekomst van de zorg voor thuiswonende ouderen gelezen en in verschillende gremia besproken. U heeft de uitnodiging gedaan om een reactie te geven op het advies. We maken bij deze graag gebruik van de uitnodiging en u ontvangt onze reactie...
1 april 2020
Overige brief
In navolging van ons schrijven van donderdag 26 maart jl., doen wij in relatie tot sport- en beweegactiviteiten u hieronder aanvullende informatie toekomen. Verlenging maatregelen tot en met 28 april Gisteravond hebben premier Rutte en minister De Jonge bekend gemaakt dat de maatregelen vanwege het Coronavirus die van kracht waren...
30 maart 2020
Overige brief
De WSGO is op zoek naar 3 bestuursleden, waaronder een bestuurslid dat de rol van penningmeester gaat vervullen. De WSGO nodigt burgemeesters en wethouders van harte uit om zich kandidaat te stellen. Tot en met dinsdag 28 april 2020 kunt u zich kandidaat stellen. De selectiecommissie (met voorzitter Linda Voortman)...
23 januari 2020
Overige brief
Geachte heer Knops, U biedt via onze vertegenwoordiger in het gebruikersoverleg BRP de mogelijkheid te reageren op het conceptwetsvoorstel wijziging Wet BRP en Wet basisadministraties persoonsgegevens BES. Met deze brief geven wij u onze reactie.
16 december 2019
Overige brief
Geacht college, Het voornemen van het kabinet is de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (WKB) per 1 januari 2021 in werking te laten treden. De wet heeft tot doel de bouwkwaliteit te verbeteren en heeft zowel consequenties voor gemeenten als voor de partijen in de bouwsector. De wet introduceert de...
29 oktober 2019
Overige brief
Geachte portefeuillehouder Ruimte of Milieu, Vanaf 25 november kunnen varkenshouders die op 1 of meerdere locaties willen stoppen zich aanmelden voor de Subsidieregeling sanering varkenshouderijen (Srv). Deze regeling is sinds maandag 14 oktober in te zien, zodat varkenshouders zich kunnen voorbereiden. Om een beroep te kunnen doen op de regeling...
22 juli 2019
Overige brief
Met de inwerkingtreding van de Wet innovatie en kwaliteit kinderopvang (Wet IKK) per 1 januari 2018 is een aantal nieuwe kwaliteitseisen in de Wet kinderopvang ingevoerd. In de praktijk is gebleken dat er verschil van inzicht bestaat over de ruimte die een toezichthouder heeft om wel of geen overtreding vast...
9 mei 2019
Overige brief
Geachte mevrouw Schouten, Op 29 januari 2019 ontvingen wij het ontwerp van het Aanvullingsbesluit natuur Omgevingswet voor consultatie. Deze brief bevat de ambtelijke VNG-reactie op dit besluit. In onze reactie besteden wij aandacht aan de verantwoordelijkheid en taken van gemeenten voor een zo goed mogelijke invulling van het natuurbelang als...
8 februari 2019
Overige brief
TLD/U201900120
Geachte heer Franssen en heer Verhey, In augustus heeft u van minister Grapperhaus een verzoek om voorlichting ontvangen over de rol van gemeenten in de bestuurlijke en integrale aanpak van ondermijning. Dit verzoek heeft ook de Vereniging van Nederlandse Gemeenten bereikt via onze deelname aan het Strategisch Beraad Ondermijning.
29 januari 2019
Overige brief
TFI/U201900041
Geachte heer Ter Kuile, U heeft ons gevraagd om advies uit te brengen over de aanpak van de aanpassing van de verdeling voor het sociaal domein en daarbij in ieder geval aandacht te schenken aan de onderzoeksmethode en aan de fasering (met een onderscheid naar korte en lange termijn). Graag...