21 juni 2021
Overige brief
Geachte heer Licher, De afgelopen jaren hebben ministerie en gemeenten gezamenlijk veel werk gemaakt van het veiligheidsbewustzijn in de Nederlandse bouw. Met de komst van de Landelijke richtlijn Bouw- en Sloopveiligheid en de verankering daarvan in het Bouwbesluit 2012 is die veiligheid nu geborgd. Met de voorbereiding op de Omgevingswet...
20 mei 2021
Overige brief
Geachte heer Rosenboom, Hierbij bieden wij u de definitieve versie aan van de eerste uitvoeringstoets Wet Digitale Overheid.
15 april 2021
Overige brief
Geachte heer De Groot, Hartelijk dank voor het toezenden van uw onderzoek naar niet-gebruik van de algemene bijstand. Uit uw onderzoek blijkt dat ongeveer 35% van de huishoudens met een inkomen onder de bijstandsnorm geen gebruik maakt van deze regeling. Voor een flink deel van die groep is het niet-gebruik...
6 november 2020
Overige brief
Geachte heer Rötscheid, De VNG heeft in juni-juli 2020 een ledenraadpleging gehouden over het rechtzetten van de scheefheid in de achtervang bij WSW en over achtervang voor de obligolening. Deze raadpleging is een peiling onder onze achterban met als doel te komen tot een voorstel om de scheefheid in de...
4 november 2020
Overige brief
Geachte mevrouw Hamer, De maatschappij staat op z’n kop. Corona heeft helder gemaakt wat echt belangrijk is en heeft de kwetsbaarheden in onze systemen blootgelegd. Dat geldt voor veel sectoren. Glashelder werd dat de sector kinderopvang van vitaal belang is, niet alleen voor de arbeidsmarkt en onze economie, maar zeker...
5 oktober 2020
Overige brief
Geachte heer Torbijn, Bijgaand treft u de definitieve reactie van de VNG op het nationaal milieubeleidskader. De VNG kan zich op hoofdlijnen vinden in de principes van het nationaal milieubeleidskader (hierna: NMK) en de ambitie om milieuschade te voorkomen in plaats van te genezen. Dit sluit aan bij ons streven...
30 september 2020
Overige brief
Geachte voorzitter en leden van het VNG-bestuur, Op 17 september jl. heb ik u de contouren van de derde tussenrapportage van de Visitatiecommissie Financiële Beheersbaarheid in het Sociaal Domein geschetst. Bij deze bied ik u deze rapportage aan.
13 mei 2020
Overige brief
Met grote belangstelling hebben wij uw REIS advies over de toekomst van de zorg voor thuiswonende ouderen gelezen en in verschillende gremia besproken. U heeft de uitnodiging gedaan om een reactie te geven op het advies. We maken bij deze graag gebruik van de uitnodiging en u ontvangt onze reactie...
1 april 2020
Overige brief
In navolging van ons schrijven van donderdag 26 maart jl., doen wij in relatie tot sport- en beweegactiviteiten u hieronder aanvullende informatie toekomen. Verlenging maatregelen tot en met 28 april Gisteravond hebben premier Rutte en minister De Jonge bekend gemaakt dat de maatregelen vanwege het Coronavirus die van kracht waren...
23 januari 2020
Overige brief
Geachte heer Knops, U biedt via onze vertegenwoordiger in het gebruikersoverleg BRP de mogelijkheid te reageren op het conceptwetsvoorstel wijziging Wet BRP en Wet basisadministraties persoonsgegevens BES. Met deze brief geven wij u onze reactie.