23 april 2015
Brief aan parlement
ECLBR/U201500718
Geachte leden van de Eerste Kamer, We hebben met veel belangstelling uw plenaire behandeling van het initiatief-wetsvoorstel Schouw om de benoeming van de burgemeester en van de commissaris van de Koning uit de Grondwet te halen gevolgd op 21 april jl. Tijdens de behandeling van het voorstel was er brede...
16 april 2015
Brief aan parlement
ECFE/U201500604
Geachte heer/mevrouw, Op 21 april 2015 brengt u het nader voorlopig verslag uit over het voorstel van Wet modernisering vennootschapsbelastingplicht overheidsondernemingen naar aanleiding van de memorie van antwoord (Kamerstukken I 2014/2015, 34003, nr. D).
10 april 2015
Brief aan parlement
ECSD/U201500617
Geachte leden van de Kamercommissie van VWS, In het kort: Het toewerken naar een nieuw bekostigingsmodel voor de wijkverpleging moet beheerst en zorgvuldig gebeuren. Gemeenten zijn zeer verontrust dat VWS voornemens is om al in 2016 segment 1 (het wijkgericht werken) samen te voegen met segment 3, in tegenstelling tot...
1 april 2015
Brief aan parlement
Geachte leden van de Tweede Kamer der Staten Generaal, Natuur houdt ons land leefbaar, aantrekkelijk, gezond en goed natuurbeleid is dan ook onontbeerlijk. Rijk en provincies hebben hiertoe al veel werk verzet met het wetsvoorstel Wet natuurbescherming en het decentraal beleggen van natuurtaken. ln dit wetsvoorstel krijgen gemeenten een sleutelrol...
12 maart 2015
Brief aan parlement
ECFD/U201500408
Geachte heer/mevrouw, In opdracht van de Minister van Infrastructuur en Milieu heeft het SWOV het rapport “Opschakelen naar meer verkeersveiligheid” opgesteld. Dit rapport gaat in op de mogelijkheden en eventueel benodigde aanvullende maatregelen om de gezamenlijke doelstellingen voor het aantal verkeersdoden en ernstig verkeersgewonden in 2020 te kunnen halen. Bij...
4 maart 2015
Brief aan parlement
Geachte heer Flier, In 2013 heeft de Tweede Kamer aan minister Plasterk gevraagd welke mogelijkheden de VNG ziet om met het oog op toegankelijkheid, beveiliging en kostenbesparing te komen één kernwebsite voor alle gemeenten. De VNG heeft naar aanleiding van de agendering van dit onderwerp haar leden gevraagd te reageren...
28 januari 2015
Brief aan parlement
ECFE/U201500079
Geachte heer/mevrouw, Op 10 februari 2015 vindt in uw commissie het voorbereidend onderzoek plaats over het voorstel van Wet modernisering vennootschapsbelastingplicht overheidsondernemingen (Kamerstukken I 2014/2015, 34003, nr. A). In verband hiermee brengen wij de volgende punten onder uw aandacht: Een gelijk speelveld is een illusie; meer winstvrijstellingen. De bij amendement...
22 januari 2015
Brief aan parlement
ECSD/U201500071
Geachte leden van de Vaste Kamercommissie voor Onderwijs, Donderdag 22 januari bespreekt u in het Algemeen Overleg ‘VMBO-MBO en overgangen in het onderwijs’, de beleidsbrief ‘Kansen voor jongeren in kwetsbare posities’ van de minister van Onderwijs. De brief is een belangrijk document in de aanpak van de aansluiting onderwijs –...
22 januari 2015
Brief aan parlement
Geachte leden van de commissie, Politieke ambtsdragers vervullen een belangrijke en verantwoordelijke rol in onze samenleving. Daarvoor zijn en blijven gekwalificeerde en gemotiveerde bestuurders nodig. De rechtspositie van politieke ambtsdragers is de laatste jaren vaak onderwerp van debat. Uitkomst daarbij was vaak eenzijdige versobering van de arbeidsvoorwaarden, ondanks de breed...
9 december 2014
Brief aan parlement
Geachte leden van de Kamercommissie voor VWS, Over een maand gaan de Jeugdwet en de Wmo 2015 in. Voor heel veel kwetsbare Nederlanders is het een verandering met een enorme impact op hun leven. En het is voor instituties een bestuurlijke, financiële en organisatorische operatie van ongekende proporties. Het besef...