Nieuws
14 juni 2024
Ledenbrief
Lbr. 24/023
Geachte leden van college en gemeenteraad, Eerder hebben wij u met de ledenbrieven van 29 mei en 5 juni 2024 de agenda en een aantal bijlagen toegezonden voor de ALV van 26 juni 2024. In deze nazending ontvangt u een aantal moties en de preadviezen daarop van het bestuur. In...
Stemkast ALV
12 juni 2024
Ledenbrief
Lbr. 24/022
Geachte leden van college en gemeenteraad, Op 22 mei jl. maakten wij de kandidaten bekend die door de voordrachtscommissie zijn voorgedragen voor in totaal 35 vacatures in het VNG-bestuur en een aantal VNG-commissies. De 15 voorgedragen kandidaten voor vacatures in de commissie Europa & Internationaal zijn op 22 mei door...
11 juni 2024
Ledenbrief
Lbr. 24/021
Geachte leden van college en gemeenteraad, Na het eerste deel van ons begrotingsadvies voor de meerjarenbegroting 2025-2028 van 1 maart 2024, volgt in deze brief het tweede deel. Een advies dat, ondanks de Voorjaarsnota van het rijk en de presentatie van het Hoofdlijnenakkoord, in grote lijnen onveranderd blijft. De forse...
Rekenmachine
5 juni 2024
Ledenbrief
Lbr. 24/020
Geachte leden van college en gemeenteraad, In de ledenbrief van 29 mei 2024 ontving u de uitnodiging voor de ALV van 26 juni 2024 die plaatsvindt in Hoogeveen Plants, Hazerswoude-Dorp. Bijgaand ontvangt u de volgende nagekomen bijlagen: Resolutie ‘Samenhangend beleid in de asielketen dat uitvoerbaar is voor gemeenten’ (5b. Stand...
Sharon Dijksma houdt speech tijdens Najaars ALV 2023
29 mei 2024
Ledenbrief
Lbr. 24/019
Geachte leden van college en gemeenteraad, Hierbij ontvangt u de agenda en stukken voor onze Algemene Ledenvergadering (ALV) van woensdag 26 juni 2024, 11.30-13.00 uur. Deze ALV maakt deel uit van het tweedaagse VNG Jaarcongres op 25 en 26 juni 2024. Meer informatie over het VNG Congres vindt u hier...
Stemkast ALV
23 mei 2024
Ledenbrief
Lbr. 24/018
Geachte leden van college en gemeenteraad, Onze Extra ALV van 24 mei staat in het teken van de herijking van de kaders van de VNG-inzet voor de kabinetsformatie in het licht van de ontwikkelingen rond de Voorjaarsnota en de kabinetsformatie. Bij de ledenbrief van 17 mei ontving u de geactualiseerde...
Close-up van een stemkastje
22 mei 2024
Ledenbrief
Lbr. 24/017
Geachte leden van college en gemeenteraad, De Voordrachtscommissie heeft op 16 mei kandidaten voorgedragen voor in totaal 35 vacatures in het VNG-bestuur en de VNG-commissies. In deze ledenbrief leest u een toelichting op deze voordracht en de procedure richting de ALV van 26 juni. Ook wordt de mogelijkheid geopend om...
17 mei 2024
Ledenbrief
Lbr. 24/016
Geachte leden van college en gemeenteraad, Hierbij ontvangt u een eerste VNG-reactie op het hoofdlijnenakkoord van de formerende partijen en de geactualiseerde resolutie ‘Nieuw kabinet, gebruik en borg de kracht van het lokaal bestuur’, die wordt behandeld in de Extra ALV van 24 mei a.s. in het Beatrixtheater in Utrecht...
binnenhof met vijverberg
7 mei 2024
Ledenbrief
Lbr. 24/015
Geachte leden van college en gemeenteraad, Hierbij bied ik u de modelverordening leerlingenvervoer van de VNG aan. Aanleiding In deze ledenbrief informeren wij u over de vervanging van de VNG Modelverordening bekostiging leerlingenvervoer van december 2020 door de VNG Modelverordening leerlingenvervoer. Deze vervanging heeft (beperkt) gevolgen voor beleid en uitvoering...
Man en meisje stappen in bus leerlingenvervoer
30 april 2024
Ledenbrief
Lbr. 24/014
Geachte leden van college en gemeenteraad, In 2019 hebben de VNG en Verpact (de vertegenwoordiger van alle bedrijven die producten met een verpakking op de markt brengen; voorheen Stichting Afvalfonds Verpakkingen) afspraken gemaakt over de invulling van de Uitgebreide Producenten Verantwoordelijkheid (UPV), zoals de kostenvergoeding voor gemeenten voor de inzameling...
Ophalen grof vuil