13 oktober 2014
Ledenbrief
Lbr. 14/074
In juli zijn de 226 kandidaten voor het VNG-bestuur en commissies bekend gemaakt. Ze zijn tot waarnemers benoemd. Daarna is nog voorzien in enkele nagekomen vacatures. Op 17 november tijdens de BALV kiezen de leden uit deze kandidaten en mogelijke tegenkandidaten de nieuwe leden van bestuur en commissies. Wij herinneren...
9 oktober 2014
Ledenbrief
Lbr. 14/072
De definitieve modelverordeningen voor de uitvoering van de Participatiewet zijn beschikbaar. Het gaat om de volgende verordeningen: Modelverordening loonkostensubsidie Participatiewet Modelverordening individuele inkomenstoeslag Modelverordening cliëntenparticipatie Participatiewet Model-Re-integratieverordening Participatiewet Model-Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ (hierna te noemen: de modelverordeningen).
8 oktober 2014
Ledenbrief
Lbr. 14/071
Vanaf 2016 moeten overheden vennootschapsbelasting betalen over de winst die ze met ondernemingsactiviteiten behalen. Op Prinsjesdag heeft het kabinet een wetsvoorstel hierover bij de Tweede Kamer ingediend. Wij overleggen met het Ministerie van Financiën over de implementatie. Gemeenten kunnen zelf alvast een globale inventarisatie doen van mogelijk belastingplichtige activiteiten. Het...
2 oktober 2014
Ledenbrief
Lbr. 14/068 CvA/LOGA 14/03
In deze ledenbrief staat een overzicht van de uitwerking van de cao 2013-2015. Wijzigingen van de CAR-UWO die in 2014 en 2015 ingaan, inclusief de uitwerking van de salarismaatregelen, staan in twee aparte ledenbrieven die tegelijk met deze ledenbrief zijn verzonden. Deze ledenbrief volgt de opbouw van het principeakkoord voor...
2 oktober 2014
Ledenbrief
Lbr. 14/067
Hoe garandeert u een goede ondersteuning aan uw meest kwetsbare inwoners? Welke kwaliteitseisen stelt u? Met het VNG-model 'basisset kwaliteitseisen' reiken we u een hulpmiddel aan, zonder u te belasten met extra administratieve lasten of te beknotten bij mogelijkheden tot vernieuwing. In deze ledenbrief gaan we in op het model...
2 oktober 2014
Ledenbrief
Lbr. 14/069 CvA/LOGA 14/04
Deze ledenbrief gaat over de wijzigingen in de CAR-UWO die volgen uit het principeakkoord over de cao 2013-2015. Een overzicht van de uitwerking van alle afspraken in het principeakkoord en de uitwerking van de salarismaatregelen staan in twee andere brieven, die tegelijk met deze brief zijn verstuurd. In deze ledenbrief...
2 oktober 2014
Ledenbrief
Lbr. 14/070 CvA/LOGA 14/05
Met deze brief informeren wij u over de wijzigingen van de gemeentelijke salarisbedragen en de eenmalige uitkeringen die voortvloeien uit de Cao sector Gemeenten 2013-2015. In de cao gemeenten 1995-1997 zijn afspraken gemaakt over de invoering van een nieuwe salarisstructuur. Deze salarisstructuur is per 1 april 1996 ingevoerd. Vanaf 1...
23 september 2014
Ledenbrief
Lbr. 14/066
Het gemeentefonds wordt anderhalf keer zo groot als nu; er komt bijna € 8 miljard bij voor nieuwe taken op het gebied van werk, zorg en jeugd. De Miljoenennota 2015 laat in heldere cijfers zien dat we aan de vooravond staan van een omvangrijke decentralisatie van taken van het Rijk...
17 september 2014
Ledenbrief
Lbr. 14/065
De adviescommissie Governance van de VNG zoekt kandidaten voor een nagekomen vacature in de commissie Ruimte & Wonen. De vacature is ontstaan doordat de heer Bergkamp, wethouder van Breda, zich heeft teruggetrokken als commissielid. Alle kandidaten op de voordracht van de adviescommissie, inclusief de door het bestuur benoemde waarnemers, en...
16 september 2014
Ledenbrief
Lbr. 14/063
Enkele relevante bijlagen van de Inspectierichtlijn Lijkbezorging zijn geactualiseerd. Het gaat om de bijlagen 2 (technische adviezen voor de inrichting van begraafplaatsen en graven) en 4 (modelvoorschriften voor crematoria in het kader van de wet milieubeheer). De geactualiseerde informatie sturen wij mee met onze ledenbrief. Om te voorkomen dat bepaalde...