7 juli 2014
Ledenbrief
Lbr. 14/052
Samenvatting Op 30 juni jl. heeft de adviescommissie van de VNG haar enkelvoudige voordracht vastgesteld voor de invulling van 226 vacatures in de bestuurlijke organisatie van de VNG. De kandidaten op deze voordracht zijn vervolgens door het bestuur van de VNG op 3 juli jl. benoemd tot waarnemend vicevoorzitter, commissievoorzitter...
20 juni 2014
Ledenbrief
Lbr. 14/050
Samenvatting Op 18 juni heeft de Algemene Leden Vergadering ingestemd met het voorstel “Organisatie van uitvoeringskracht”. Tijdens de behandeling van dit agendapunt heeft het bestuur een aantal toezeggingen gedaan. Middels deze brief informeren wij u over deze toezeggingen.
13 juni 2014
Ledenbrief
Lbr. 14/049
Samenvatting Op 5 juni jl. sloot de termijn voor de indiening van amendementen op voorstellen die in de ALV van 18 juni a.s. aanhangig zijn. Er is een amendement ingediend door de gemeente Montferland samen met de gemeenten in de Regio Achterhoek. Het amendement heeft betrekking op agendapunt 08 “Organisatie...
6 juni 2014
Ledenbrief
Lbr. 14/047
Samenvatting Op 14 mei 2014 hebben het Rijk, de Federatie Opvang en de VNG bestuurlijke afspraken gemaakt op het gebied van de aanpak van geweld in huiselijke kring en kindermishandeling. Deze brief geeft een overzicht op hoofdlijnen van die afspraken, die voor het Rijk aanleiding waren om structureel € 10...
5 juni 2014
Ledenbrief
Lbr. 14/046
Samenvatting Veel gemeenten beschikken over buitengewone opsporingsambtenaren openbare ruimte. De gemeentelijke boa werkt gezamenlijk met de politie aan een veilige en leefbare woonomgeving. De afgelopen maanden zijn er diverse ontwikkelingen geweest rondom de buitengewone opsporingsambtenaren openbare ruimte (boa’s). Begin maart heeft de VNG een modeluniform voor de boa openbare ruimte...
21 mei 2014
Ledenbrief
Lbr. 14/039
Geacht college en gemeenteraad, Hierbij doen wij U de jaarrekening toekomen ter informatie en vaststelling op de Algemene Ledenvergadering van woensdag 18 juni 2014. Het financiële resultaat ver 2013 wijkt in positieve zin af van de begroting. Voornaamste oorzaken zijn de incidentele en bijzondere baten. Worden deze buiten beschouwing gelaten...
21 mei 2014
Ledenbrief
Lbr. 14/040
Samenvatting Op woensdag 18 juni 2014 vindt in Hendrik-Ido-Ambacht de algemene ledenvergadering (ALV) van de VNG plaats. Bijgevoegd ontvangt u een overzicht van de stukken voor de ALV. De bijlagen bij de agenda, inclusief de agenda zelf, kunt u downloaden van de website van de VNG via de volgende link:...
21 mei 2014
Ledenbrief
Lbr. 14/038
Samenvatting Bijgaand vindt u het contributievoorstel 2015. De berekening van de contributie sluit aan bij de systematiek van de voorgaande jaren. Dat wil zeggen dat er drie hoofdmodules zijn: Module A, de contributie is gekoppeld aan de ontwikkeling van het accres gemeentefonds die in de meicirculaire bekend wordt gemaakt. Het...
21 mei 2014
Ledenbrief
Lbr. 14/034
Samenvatting Binnen de vaste beleidscommissie Milieu en Mobiliteit zal het thema “energie” in de komende periode een prominente plaats innemen. Het bestuur van de VNG stelt u voor om het belang van het thema "energie" in de naamgeving van de commissie tot uiting te laten komen en de huidige naam...
21 mei 2014
Ledenbrief
Lbr. 14/041
Samenvatting Op 1 januari 2015 zijn de drie decentralisaties werk, maatschappelijke ondersteuning en jeugd een feit. Ze brengen voor zowel de gemeenten als hun burgers ingrijpende veranderingen met zich mee. Het gaat om een fundamentele verschuiving van de verantwoordelijkheden tussen overheid en burgers om de menselijke maat terug te brengen...