Ledenbrief nummer

Lbr. 16/080

Tijdens de ALV van juni 2016 is gevraagd op basis van recent verschenen rapporten over de staat van de lokale democratie een ontwikkelprogramma lokale democratie op te stellen. Naar aanleiding hiervan heeft de werkgroep Democratie en Bestuur (samengesteld uit de VNG-commissies Bestuur en Veiligheid en Raadsleden en Griffiers, onder voorzitterschap van Koos Janssen, burgemeester van Zeist) bijgaande Ontwikkelagenda opgesteld.

De Ontwikkelagenda kent drie onderdelen:

  • een oproep ‘Lokale democratie: actie op maat’
  • de Ontwikkelagenda Lokale Democratie 2017-2022
  • de verantwoording

De oproep wordt tijdens de Buitengewone Algemene Ledenvergadering (BALV) op 30 november ter besluitvorming ingebracht, de overige twee onderdelen zijn ter kennisname.