Ledenbrief nummer

Lbr. 16/070

De model financiële verordening (model verordening ex artikel 212 Gemeentewet) is aangepast. Dit was noodzakelijk vanwege de wijziging van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV). In de ledenbrief lichten we de wijzigingen toe.

Met de wijziging van het BBV wordt voortaan begroot en verantwoord op het niveau van verplicht voorgeschreven taakvelden en zijn er verplichte beleidsindicatoren voorgeschreven. Dat heeft gevolgen voor de bepalingen in de financiële verordening over de inrichting van de begroting en jaarstukken en voor de bepalingen over de autorisatie van de baten en lasten door de raad.

De financiële verordening moet vanwege de wijziging van het BBV nu ook regels bevatten voor de toerekening van de overheadkosten en de rente aan de kostprijzen van rechten en heffingen en aan de kostprijzen van goederen, werken en diensten die worden geleverd aan overheidsbedrijven en derden.