In week 44 (27-29 oktober 2020) behandelt u de begroting Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. De VNG vraagt uw aandacht voor de volgende onderwerpen:

  1. Building back better via programma’s op gebied van lokaal bestuur, met behulp van Nederlandse gemeentelijke expertise, in te zetten via VNG International’s Crisis and Transition support unit. Wij vragen om blijvende aandacht voor het versterken van lokaal bestuur in partnerlanden, ook na 2021, mede met het oog op de cruciale rol van gemeenten in en na een crisis.
  2. Blijvend commitment voor de Sustainable Development Goals (SDG’s). Wij vragen het Rijk om ook in en na deze crisis blijvend samen op te trekken met medeoverheden, partners uit het maatschappelijk middenveld, het bedrijfsleven en internationale organisaties in het realiseren van de doelen, in Nederland én in het buitenland.
  3. Meer samen optrekken met de EU, ook binnen BuHa-OS. Wij vragen het ministerie en de Nederlandse ambassades actief op zoek te gaan naar mogelijkheden voor samenwerking met de EU in verschillende doellanden, zeker in de huidige programmeringsfase voor het nieuwe Meerjarig Financieel Kader van de EU, mét oog voor het werken aan sterker lokaal bestuur.