Geachte woordvoerders water van de vaste Kamercommissie Infrastructuur en Waterstaat,

U heeft op 7 juni uw commissiedebat water. Wij vragen u namens gemeenten aandacht voor vier punten. Dat zijn:

  1. Integraal rijksbeleid en uitvoeringspraktijk moet centraal staan
  2. Kaderrichtlijn Water (en PFAS) moet gemeenten handelingsperspectief geven
  3. Bodem en water sturend
  4. Droogte vraagt om een goede waterbalans, ook in het bebouwd gebied