Geachte mevrouw Bruins Slot,

Hierbij bieden wij u het verslag van het project pilots wetsvoorstel Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer (WMEBV) aan. Wij vragen om:

  1. Een geleidelijke invoering mogelijk te maken en het tempo te bepalen in afstemming met gemeenten
  2. De invoeringsdatum met samenhangende wetgeving af te stemmen
  3. De scope van de plicht tot het bieden van passende ondersteuning bij de dienstverlening te verduidelijken: geldt dit alleen voor de gemeente of ook voor organisaties waar de gemeente taken aan heeft uitbesteed
  4. De informatiepunten digitale overheid (IDO’s) op termijn wettelijk te verankeren en de middelen aan het gemeentefonds toe te voegen.
  5. De Nederlandse gemeenten te compenseren voor de financiële gevolgen van de WMEBV conform artikel 2 Financiële Verhoudingswet.
  6. Implementatiesteun vanuit de VNG mogelijk te maken.