Ledenbrief nummer
TRE/U201800049

Geachte mevrouw Ollongren,

Bij brief van 8 december 2017 heeft u ons ter advisering het conceptwetsvoorstel Wijziging van de Kieswet houdende maatregelen tot aanpassing van de procedure van de vaststelling van de verkiezingsuitslag alsmede regeling van enkele andere onderwerpen voorgelegd (uw kenmerk: 2017-0000595093). Graag maken wij gebruik van de door u geboden mogelijkheid om op het conceptwetsvoorstel te reageren. Daartoe zullen we hieronder eerst ons algemene standpunt over het conceptwetsvoorstel geven (par. 1). Vervolgens gaan we in op een aantal specifieke onderdelen van het conceptwetsvoorstel (par. 2-8). Tot slot doen wij graag een voorstel tot wijziging van de Kieswet waar het gaat om het woonplaatsvereiste (artikel H7 lid 3) (par. 9).