Ledenbrief nummer
Lbr. 22/031

Geachte leden van college en gemeenteraad,

De opvang van vluchtelingen is een belangrijke taak van de rijksoverheid. De taak om opvang te verzorgen voor asielzoekers ligt bij het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA). De locaties voor deze opvang worden voor een aanzienlijk deel door gemeenten geleverd, en worden tot op heden in overleg met gemeenten in gebruik genomen. Daarnaast hebben gemeenten een wettelijke taak om statushouders (of vergunninghouders) te huisvesten.

De afgelopen weken zien we dat er weer een groot tekort aan opvangplekken is. Dit leidt tot opvang van asielzoekers in noodopvang, wat om meerdere redenen onwenselijk is, maar vooral vanuit humanitair oogpunt. Het kabinet heeft daarom in een brief aan de Tweede Kamer op 25 mei aangegeven maatregelen te treffen om dergelijke situaties in de toekomst te voorkomen met onder andere de inzet van een dwingend instrumentarium.

Voor op de zeer korte termijn worden oplossingen gezocht door de organisatie van 150 plekken crisisnoodopvang (CNO) per Veiligheidsregio.

Volledige brief