Ledenbrief nummer
Lbr. 22/014

De datum voor inwerkingtreding van de Omgevingswet is vastgesteld op 1 januari 2023. De VNG, het IPO, de Unie van Waterschappen en het rijk hebben, na gesprekken met alle betrokken stakeholders, gezamenlijk voor deze nieuwe datum gekozen. Het besluit is bekrachtigd in het Bestuurlijk Overleg met minister De Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening op 24 februari jl. In deze ledenbrief informeren wij u wat de afwegingen zijn geweest, hoe u de komende maanden verder kunt gaan met de voorbereidingen en komen de onderwerpen financiën en serviceketen aan bod.