Geachte woordvoerders en betrokken Kamerleden op de Wet gemeentelijke instrumenten warmtetransitie,

U behandelt volgende week woensdag 27 maart het Wetsvoorstel Gemeentelijke instrumenten warmtetransitie (Wgiw). Gemeenten, woningcorporaties, de bouw- en installatiesector, de duurzame energiesector en netwerkbedrijven zien deze wet als één van de voornaamste bouwstenen om gezamenlijk en gebiedsgericht uitvoering te kunnen geven aan een betaalbare warmtetransitie.

We willen uiterlijk in 2050 van het aardgas af zijn, energieonafhankelijker zijn en onze klimaatdoelen bereiken. Zonder gebiedsgerichte aanpak is dit niet mogelijk en blijven we afhankelijk van aardgas uit het buitenland. Dit gaat niet vanzelf en vraagt om een zorgvuldig proces, geborgd in wetgeving zodat iedereen mee kan. Waarbij we draagkracht voor nieuwe infrastructuur ontwikkelen en voorkomen dat we onnodig kosten maken om twee soorten infrastructuur in stand te houden.

Met deze wet kunnen we de betaalbaarheid voor onze inwoners, maatschappelijke instellingen en bedrijven borgen. Zonder deze wet is de warmtetransitie veel duurder. Zowel voor de maatschappij als geheel als voor individuele inwoners.

•    Wij roepen u daarom op om in te stemmen met dit wetsvoorstel.

De wet schept kaders die bijdragen aan een zorgvuldige, voorspelbare en betaalbare overgang naar een duurzame warmtevoorziening waarbinnen iedereen mee kan. Juist voor de bestaanszekerheid van kwetsbare huishoudens en bedrijven is deze wet belangrijk. Deze doelgroepen die niet de middelen hebben om zelf een warmtepomp aan te schaffen of hun steeds verder stijgende energierekening te blijven betalen.

De wet omschrijft de voorwaarden waar de gemeente aan moet voldoen bij het aardgasvrij maken van wijken. Dit geeft inwoners, gebouweigenaren, netbeheerders, woningcorporaties, warmtebedrijven, marktpartijen en andere belanghebbenden vroegtijdig duidelijkheid. Dit helpt hen gezamenlijk de haalbaarheid en betaalbaarheid van warmtenetten te verbeteren en netcongestie tegen te gaan. Vanuit deze achtergrond kijken wij dan ook uit naar de vaststelling van deze wet.

Bijgevoegd treft u ons gezamenlijke position paper aan.