Geachte mevrouw Tielen,

De Kamer staat voor een belangrijke stap in het verdere proces van de Kinderopvangtoeslagaffaire. Het kabinet schetst in de Kamerbrief bij de 7e voortgangsrapportage de dilemma’s en voorgestelde richtingen voor het vervolg. Vanuit de gemeentelijke uitvoeringspraktijk geven wij de Kamer graag een aantal overwegingen bij de besluitvorming hierover mee. De kern hiervan is dat er bij gemeenten grote zorgen leven met betrekking tot de ondersteuning van de zwaarst gedupeerden, en dat we daarom de noodzaak van de aangekondigde herziening van de herstel-aanpak onderschrijven. De nu voorgestelde regelingen en de stapeling daarvan zal de hulp, juist aan die zwaarst gedupeerden, verder bemoeilijken. Hierom is het des te noodzakelijker dat u de focus legt op het ondersteunen van deze groep. Voor de VNG is het daarbij essentieel dat de voorstellen van het kabinet op onderlinge samenhang, maatschappelijke uitlegbaarheid, uitvoerbaarheid en juridische houdbaarheid worden getoetst. Dat is ook conform de wens van de Kamer (motie van Dijk).