Ledenbrief nummer

Lbr. 23/016

Geachte leden van college en gemeenteraad,

Het kabinet heeft op vrijdag 28 april bekendgemaakt dat er de komende periode wederom grote aantallen asielzoekers worden verwacht. Dit betekent dat de opgaven op het gebied van opvang, huisvesting en integratie nog groter worden. Dat baart de VNG zorgen: door de stijgende aantallen neemt de druk op gemeenten, uitvoeringsorganisaties, de woningmarkt en sociale voorzieningen verder toe. De asiel- en huisvestingsopgave komt bovendien naast de omvangrijke taak om ontheemden uit Oekraïne op te vangen. 

Het staat buiten kijf dat moet worden voorkomen dat er opnieuw schrijnende situaties in de asielopvang ontstaan, zoals we die afgelopen zomer gezien hebben. Tot op heden hebben gemeenten en veiligheidsregio’s zich daarvoor tot het uiterste ingespannen. Voor komend jaar staat Nederland echter een gigantische uitdaging te wachten, die valt of staat met de juiste ondersteuning vanuit het rijk – beleidsmatig, organisatorisch, financieel en qua menskracht. Het gaat dan niet alleen om het organiseren van opvang, maar ook om voldoende slagkracht op het gebied van wonen, zorg, onderwijs, inburgering en veiligheid. We constateren dat het rijk tot op heden onvoldoende structurele oplossingen biedt. Er zijn onder de huidige omstandigheden dan ook geen garanties te geven dat alle opgaven kunnen worden uitgevoerd.

Op vrijdag 28 april heeft het kabinet ook de Voorjaarsnota gepresenteerd. In deze ledenbrief informeren wij u over de inzet van de VNG met betrekking tot de cijfermatige opgaven, de verwachte impact op gemeenten en de onderdelen uit de Voorjaarsnota die raken aan migratie.