Overig
Een notitie met de argumenten voor het beoordelen van de EMU-tekortruimte voor de Nederlandse decentrale overheden voor de jaren 2016 en 2017. Sinds 2004 hebben de decentrale overheden op grond van bestuurlijke afspraken altijd een vaste EMU-tekortruimte van -/-0,5% bbp gehad. Op basis van een raming van het CPB uit...
30 september 2015
Overige brief
80928/LH
Geachte heer Dijsselbloem, Op 14 september jl. hebben wij namens de provincies, gemeenten en waterschappen overleg met u gevoerd over het plafond voor het EMU-tekort voor de gezamenlijke decentrale overheden in 2016 en 2017. Aan de orde was de in het Financieel Akkoord van januari 2013 vastgelegde heroverweging of een...
Overig
Geactualiseerde handleiding die van toepassing is vanaf het begrotingsjaar 2016.
Overig
De Staat van de Gemeenten geeft inzicht in trends op belangrijke maatschappelijke vraagstukken, op basis van cijfermateriaal over en van gemeenten zelf. Hoofdstuk 8, De financiën van gemeenten tijdens en na de grote recessie, zoomt in op de gemeentelijke financiën tijdens en na de recessie van 2008. Hoofdstuk 8, De...
2 april 2015
Brief aan kabinet
ECFE/U201500508
Geachte heer Plasterk, Wij danken u voor de consultatie van het concept voor de herziene Handleiding artikel 12 Financiele-verhoudingswet voor het jaar 2016. Het doet ons een deugd te lezen dat in de handleiding bepalingen zijn opgenomen om de vijf financiële kengetalen die gemeenten binnenkort verplicht moeten opnemen in de...
Overig
Het COELO-rapport ‘Gemeenten in Perspectief’ is de opvolger van een in september 2013 gepubliceerd onderzoek. Ook toen constateerde het COELO dat gemeenten voor een miljardenopgave staan en dat de grote financiële afhankelijkheid van het Rijk weinig andere opties open laat dan bezuinigen. Door de decentralisaties in het sociaal domein is...